DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011829

AKTUALNOŚCI

2022-03-30

plik foto id: 1400011979

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością!

Baza Wsparcia

Ogłoszenie o naborze wniosków.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Modułu III programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością" (nabór drugi).

 

 

 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe:

  1. posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  2. prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy.

do składania wniosków o finansowanie realizacji zadania w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach naboru, są podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wnioski można składać:

  1. w formie dokumentu elektronicznego podpisanego przez osoby uprawnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (czyli podpisu złożonego przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego na platformie ePUAP);
  2. w formie skanu dokumentu podpisanego przez osoby uprawnione.

Za datę złożenia wniosku uznajemy datę wpływu tego wniosku na skrzynkę: pomoc_Ukrainie@pfron.org.pl.

Wnioski przyjmujemy w trybie ciągłym.

 

Więcej na temat naboru na stronie>>