DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicki Budżet Obywatelski

plik foto id: 1400012245

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu http://decydujmyrazem.gliwice.pl

Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://decydujmyrazem.gliwice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://decydujmyrazem.gliwice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 • dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-01.

Termin przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego gods.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anita Koczorek, Paweł Osiński, adres poczty elektronicznej a.koczorek@gods.gliwice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 232 04 77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego gods.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego gods.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych powinno zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, budynek przy ulicy Zwycięstwa 1

 1. Dostępność wejścia do budynku. Dla klientów dostępne jest jedno wejście – niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Pracownicy merytoryczni zajmują pomieszczenia na I piętrze. II piętro zajmuje dyrekcja, pracownicy administracji oraz pracownicy merytoryczni.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Na piętra budynku prowadzą schody, brak windy. Wykonano wizualne wyróżnienia początku i końca wszystkich biegów schodowych do poziomu I piętra.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  1. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne) oraz głosowy (pracownik GODS).
  2. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Zakaz parkowania przed budynkiem, najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na Placu Inwalidów (50 m).
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.  

Pomieszczenia w budynku przy ulicy Barlickiego 3

   1. Dostępność wejścia do budynku. Dla klientów dostępne są trzy wejścia: od ul. Barlickiego oraz dwa od dziedzińca. Do każdego z tych wejść prowadzą schody. Z boku budynku znajduje się winda dla niepełnosprawnych dostępna na poziomie terenu.
   2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. W budynku znajduje się winda. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i III piętrze. Zastosowano system oznaczeń dla niewidomych i słabowidzących (dotykowy).
   3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
    1. W budynku znajduje się winda – z lewej strony budynku, przy wjeździe na dziedziniec.
    2. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik portierni przy wejściu głównym).
    3. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
   1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wzdłuż ulicy Barlickiego wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
   2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
   3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.  

Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, budynek przy ulicy Jagiellońskiej 21.

   1. Dostępność wejścia do budynku. Dla klientów dostępne jest jedno wejście umiejscowione na poziomie terenu.
   2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
   3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
   1. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne) oraz głosowy (pracownik GODS).
   2. W budynku zastosowano urządzenie do obsługi osób słabosłyszących.
   1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Zakaz parkowania przed budynkiem, najbliższe miejsce parkingowe znajduje się przy ul. Zabrskiej (50 m).
   2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
   3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, budynek przy ul. Studziennej 6.

  1. Dostępność wejścia do budynku. Dla klientów dostępne są dwa osobne wejścia po schodach (na poziom wysokiego parteru i piwnicy), dostępna jest platforma dla osób z niepełnosprawnością (na oba poziomy).
  2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia. Na każdym poziomie są toalety dla osób niepełnosprawnych.
  3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
   1. Dostępna jest platforma dla wózków przy wejściach.
   2. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne) oraz głosowy (pracownik GODS).
   3. W budynku zastosowano urządznie do obsługi osób słabosłyszących.
  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak dostępnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem oraz przy ul. Studziennej. Najbliższe znajduje się przy ul. Wyszyńskiego (100 m).
  2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. 
  4. W budynku znajduje się defibrylator (AED).