DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicka Inicjatywa Lokalna

plik foto id: 1400012314

Czym jest Gliwicka Inicjatywa Lokalna ?

W dużym skrócie inicjatywa lokalna oznacza wspólne realizowanie przez wnioskodawcę i miasto działań na rzecz społeczności lokalnej. Co istotne – w ramach tego narzędzia mieszkańcy nie tylko składają wniosek dotyczący konkretnego przedsięwzięcia, ale również deklarują i biorą udział w jego realizacji oraz odpowiadają za przyjęte zobowiązania.

Celem złożenia wniosku GIL można posłużyć się pomocniczym formularzem, który dostępny jest (tutaj)

Jakie pomysły można zrealizować w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej ?

Mieszkańcy w ramach inicjatywy lokalnej mogą zgłaszać propozycje, które muszą mieścić się w katalogu zadań wskazanych w Ustawie o działalności pożytku publicznego. Wśród nich mogą być zarówno propozycje o charakterze inwestycyjnym, jak i tzw. zadania miękkie, np. różnego rodzaju warsztaty, spotkania, imprezy kulturalne czy sportowe. 
Co ważne, niektóre zadania inwestycyjne mogą być prowadzone także na terenach nie będących we władaniu miasta, ale np. dzierżawionych lub należących do wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni.

Jak powinno wyglądać zaangażowanie mieszkańca w realizację projektu?

Wnioskodawca musi być aktywnie zaangażowany w realizację swojego pomysłu. Na etapie jego zgłaszania może zadeklarować świadczenie pracy społecznej, świadczenia pieniężne lub rzeczowe. Mieszkaniec nie musi całego wkładu własnego realizować sam, może korzystać ze wsparcia partnerów, takich jak np. organizacje pozarządowe, spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe.

Gdzie znajduje się formularz wniosku i co należy do niego dołączyć?

Aby ubiegać się o wsparcie dla inicjatywy lokalnej, wnioskodawca musi wskazać, jakiej pomocy od miasta oczekuje oraz jaki będzie jego udział w realizacji zadania. Przy pisaniu wniosku można skorzystać z pomocniczego formularza wniosku, (w zakładce - Informacje - Do pobrania) który został przygotowany tak, by ułatwić prawidłowe opisanie zadania oraz zakresów zaangażowania mieszkańców i miasta. Znajdują się tam również wersje skrócone, zawierające tabele dotyczące tylko jednej, wybranej puli środków.

Do wniosku należy dołączyć pozytywną opinię dla swojego pomysłu właściwej rady dzielnicy (jeżeli została ona wybrana), a do wniosków o realizację zadań na terenie nieruchomości niepozostających we władaniu miasta Gliwice dodatkowo odpowiednie oświadczenie władającego nieruchomością.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać przez cały rok. Ważna datą jednak jest 18 sierpnia 2023 - wnioski złożone do tego dnia będą miały szansę być skierowane do realizacji w 2024 roku. Wnioski złożone po tym terminie będą oceniane na bieżąco, jednak będą mogły być kierowane do realizacji dopiero w roku 2025.

Gdzie złożyć wniosek?

Sugeruje się następujące miejsca składania wniosków:

  • pisemnie w siedzibie Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1 w godzinach urzędowania lub listownie na powyżej wskazany adres Centrum; o dacie złożenia wniosku decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby Centrum;
  • pisemnie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 –  w Biurze Obsługi Interesantów oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania,
       - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Centrum: gods@gods.gliwice.eu
       - za pośrednictwem platformy - pobierając formularz tutaj>>
       - za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrzynki Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych: /GCOP/SkrytkaESP; wniosek należy złożyć poprzez wybranie usługi „pismo ogólne”, dodając wypełniony wniosek.

Przed złożeniem wniosków zachęcamy do konsultacji z pracownikami Centrum 3.0, którzy pomogą w ich przygotowaniu (tel. 32/238 24 55).

 

Rejestr złożonych wniosków jest dostępny w zakładce "Rejestry" w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (link do rejestru).

 

Procedurę Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej regulują  poniższe dokumenty:

Aktualności - Gliwicka Inicjatywa Lokalna

plik foto id: 1400011979

wnioski do 18 sierpnia

Gliwicka Inicjatywa lokalna

maMY inicjatywę

Na wsparcie realizacji zadań w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 2024 prezydent Gliwic przewidział łącznie 818 350 zł. Szansę na zakwalifikowanie do realizacji w przyszłym roku (i w kolejnych latach dla zadań wieloletnich) mają wnioski zgłoszone przez mieszkańców do 18 sierpnia. Katalog możliwych przedsięwzięć jest szeroki: inwestycje, warsztaty, imprezy, akcje społeczne, spotkania… MaMY inicjatywę!

 

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Kolejne realizacje w ramach GIL

Gliwicka Inicjatywa lokalna

Siłownia i wybieg dla psów

Siłownia zewnętrza i wybieg dla psów. To dwa obiekty, które zostały oddane mieszkańcom.

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Wyniki oceny wniosków 2023

Gliwicka Inicjatywa lokalna

Zakończyła się ocena wniosków zgłoszonych do realizacji w roku 2023 w ramach procedury Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

Ponownie mieszkańcy okazali się bardzo aktywni i pomysłowi. Do 19 sierpnia złożono w sumie 31 wniosków (był to termin graniczny, który umożliwiał wpisanie zadania na listę do realizacji w 2023 r.).

Czytaj więcej...

Zobacz wszystkie aktualności