DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Rady Dzielnic

plik foto id: 1400012345

Kontakt

Wybierz Radę Dzielnicy do której chcesz wysłać wiadomość:

Wpisz wiadomość / zostaw swoje dane kontaktowe

podany adres e-mail pasuje do wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plpodany adres e-mail nie został wprowadzony lub jest błędny, wpisz wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plwpisz swój adres e-mail, otrzymasz potwierdzenie wysłanej wiadomości

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice, reprezentowane przez dyrektora Centrum.

Współadministratorzy

 1. Współadministratorami danych osobowych są Prezydent Miasta Gliwice oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Gliwicach, w tabeli nr 1. https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny

Inspektor ochrony danych Administratora

 1. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Agnieszka Sokołowska, adres e-mail: abi@gods.gliwice.pl

Cel i podstawa przetwarzania

 1. Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem komunikacji za pomocą skrzynki kontaktowej Rady Dzielnicy / Rad Dzielnic, jeśli Pani/Pai zainicjuje taką komunikację.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) zgoda osoby, której dane dotyczą - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez GODS:
 2. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym.
 3. Podmioty, które realizują zadania publiczne.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Przechowywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
 2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
 2. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 3. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe

 1. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 3. Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r.

https://gods.bip.gliwice.eu/storage/zarzadzenie-organizacyjne-nr-84-19-w-sprawie-zatwierdzenia-uzgodnien-dotyczacych-okreslenia-zakresow-odpowiedzialnosci-wspoladministratorow-wynikajacych-z-wypelniania-obowiazkow-zwiazanych-z-przetwarzaniem-danych-osobowych-1.pdf

Policz kropki i wpisz ich sumę

kostka 1
operator
kostka 1
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.