DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Wypowiedz się

plik foto id: 1400012327

REGULAMIN TWORZENIA I DZIAŁANIA GLIWICKICH ZESPOŁÓW BRANŻOWYCH

 

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 14 statutu Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych tworzy się zespoły branżowe (zwane dalej Zespołami) będące opiniodawczymi, inicjatywno-doradczymi grupami nieformalnymi, złożonymi z przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), działających w wybranych obszarach pożytku publicznego, prowadzących działalność na terenie Gliwic.

Celem wypowiedzi jest zebranie uwag do udostępnionego Regulaminu.

Interesariusze / Adresaci: mieszkańcy gliwic, organizacje pozarządowe, osoby zainteresowane.

Termin składania uwag:

Wypowiedzi trwają od 12.10.2022 r. do 18.10.2022 r.

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

REGULAMIN (pdf)

 

Dane do kontaktu w przypadku dodatkowych pytań:

Adres e-mail: ngo@gods.gliwice.pl

Jeśli pojawią się pytania lub trudności techniczne - zapraszamy do kontaktu.

W celu zgłaszania uwag prosimy wypełnić poniższy formularz:

podany adres e-mail pasuje do wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plpodany adres e-mail nie został wprowadzony lub jest błędny, wpisz wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pladres e-mail wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administrator: Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice, reprezentowane przez dyrektora Centrum. Współadministratorzy
 2. Współadministratorzy: Współadministratorami danych osobowych są Prezydent Miasta Gliwice oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Gliwicach, w tabeli nr 1. https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny
 3. Inspektor ochrony danych Administratora: Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Agnieszka Sokołowska, adres e-mail: abi@gods.gliwice.pl
 4. Cel i podstawa przetwarzania Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, nazwa reprezentowanej organizacji, e-mail, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji dokumentu: Regulamin tworzenia i działania gliwickich zespołów branżowych
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) zgoda osoby, której dane dotyczą - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Odbiorcy danych: Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez GODS: a) Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 7. Przechowywanie danych osobowych: Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
 8. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 9. Prawa osób, których dane dotyczą: Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
  • poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. e. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Informacje dodatkowe: Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 12. Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r.

https://gods.bip.gliwice.eu/storage/zarzadzenie-organizacyjne-nr-84-19-w-sprawie-zatwierdzenia-uzgodnien-dotyczacych-okreslenia-zakresow-odpowiedzialnosci-wspoladministratorow-wynikajacych-z-wypelniania-obowiazkow-zwiazanych-z-przetwarzaniem-danych-osobowych-1.pdf

kostka 1
operator
kostka 1
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100

Dziękujemy za złożenie formularza!