DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Wypowiedz się

plik foto id: 1400012327

Start-Up Kulturalny

Centrum Kultury Victoria już niebawem ogłosi konkurs „Start-up kulturalny”. To konkurs, który ma stwarzać warunki do rozwoju dla różnorodnych organizacji i osób działających w sferze kultury, a z drugiej strony jego efektem będą ciekawe wydarzenia kulturalne dla mieszkańców naszego miasta.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby regulamin konkursu był jasny, czytelny, ale przede  wszystkim zapewniał sprawiedliwe zasady, które pozwolą wybrać i nagrodzić najlepsze pomysły. Jednak w  związku z tym, że jest to pierwsza edycja, chcemy zapytać zainteresowanych o opinie, ewentualne uwagi, czy wątpliwości dotyczące zasad konkursu.

REGULAMIN KONKURSU dostępny tutaj>>

Adresaci:

Organizacje pozarządowe, osoby działające w sferze kultury, artyści, twórcy.

Kontakt:

W przypadku dodatkowych pytań związanych z regulaminem konkursu, prosimy o kontakt: k.foit@ckvictoria.pl

 

Zapraszamy do wypełnienia poniżego formularza:

podany adres e-mail pasuje do wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plpodany adres e-mail nie został wprowadzony lub jest błędny, wpisz wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pladres e-mail wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

  Z uwagi na art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679, informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury Victoria w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Barlickiego 3 (dalej jako Administrator);
 2. U Administratora wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail iod@gmainvest.pl lub na przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zlecenia, na podstawie art. 6. ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa (np. urząd miejski w związku z regulowaniem podatku od nieruchomości) oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do czasu upływu okresu:
  - przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy,
  - obowiązkowego dokumentowania dla organów skarbowych,
  w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy;
 6. posiada Pani/Pan:
  - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679;
  - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679;
  - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679;
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
 7. jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679, wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679.
 8. podanie danych jest wymogiem umownym, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
kostka 1
operator
kostka 1
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100

Formularz został zapisany, dziękujemy!