DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicka Inicjatywa Lokalna

plik foto id: 1400012314

AKTUALNOŚCI

2022-07-05

plik foto id: 1400011979

GIL dla NGO

Gliwicka Inicjatywa lokalna

Składanie wniosków do realizacji w 2023

Do 19 sierpnia można składać wnioski o realizację Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej w 2023 roku.

Jaką rolę mogą odgrywać organizacje pozarządowe w procedurze Inicjatywy Lokalnej?

  • Organizacja pozarządowa może być partnerem mieszkańca podczas tworzenia i składania wniosku oraz na etapie realizacji zadania. Organizacja pozarządowa jako pośrednik pomiędzy mieszkańcem a miastem, będzie stroną umowy o realizację zadania i przejmie obowiązki sprawozdawcze.

Jakiego wsparcia można oczekiwać od miasta?

  • Zgodnie z ideą podczas realizacji inicjatywy, mieszkańcy wraz z partnerami mogą zaoferować swoją pracę społeczną, wkład rzeczowy lub wkład finansowy. Miasto zaoferować może pomoc finansową lub rzeczową. Ważne!! W przypadku inicjatywy Miasto nie przekazuje mieszkańcom środków finansowych, ale realizuje część zadań, niezbędne zakupy czy prace swoimi narzędziami, natomiast pomoc rzeczową przekazuje w ramach użyczenia na czas realizacji inicjatywy.

Jakie pomysły można zrealizować w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej ?

  • Mieszkańcy w ramach inicjatywy lokalnej mogą zgłaszać propozycje, które muszą mieścić się w katalogu zadań wskazanych w Ustawie o działalności pożytku publicznego. Wśród nich mogą być zarówno propozycje o charakterze inwestycyjnym, jak i tzw. zadania miękkie, np. różnego rodzaju warsztaty, spotkania, imprezy kulturalne czy sportowe. 
    Pomysły muszą się wpisywać w jeden z niżej wymienionych obszarów:

1) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność miasta, a także budynki i obiekty małej architektury;

2) działalność charytatywna;

3) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

5) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

6) promocja i organizacja wolontariatu;

7) edukacja, oświata i wychowanie;

8) działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki;

9) ochrona przyrody, w tym zieleni miejskiej;

10) porządek i bezpieczeństwo publiczne.

Jak powinno wyglądać zaangażowanie mieszkańca w realizację projektu?

  • Wnioskodawca musi być aktywnie zaangażowany w realizację swojego pomysłu. Na etapie jego zgłaszania może zadeklarować świadczenie pracy społecznej, świadczenia pieniężne lub rzeczowe. Mieszkaniec nie musi całego wkładu własnego realizować sam, może korzystać ze wsparcia partnerów, takich jak np. organizacje pozarządowe, spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe.
Jak złożyć wniosek - zapraszamy na stronę>>