DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicka Inicjatywa Lokalna

plik foto id: 1400012314

Wykaz projektów

plik foto id: 1400012327

Wykaz wniosków wskazanych do realizacji w 2023 roku:

Zestawienie wniosków, które otrzymały ocenę pozytywną, ale nie zmieściły się w puli środków:

Zestawienie wniosków, które otrzymały ocenę negatywną lub zostały wycofane przez wnioskodawców:

Wykaz wniosków wskazanych do realizacji w 2022 roku:

Zestawienie wniosków, które otrzymały ocenę negatywną lub zostały wycofane przez wnioskodawców:

Na wsparcie zadań wybranych do realizacji w 2022 roku zaplanowano łącznie 5 558 480 zł ( w 7 pulach na realizację zadań w zakresach określonych w art. 19 b ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, oraz 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). W ramach tej kwoty 3 015 480 zł planuje się na realizację zadań wieloletnich wybranych do realizacji w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 2022.

Wykaz wniosków złożonych w 2019 roku:

Na wsparcie zadań wybranych do realizacji zaplanowano łącznie 3 000 000 zł (2 500 000 zł na zadania inwestycyjne oraz 500 000 zł na pozostałe zadania).  Do 28 czerwca 2019 roku wpłynęło 16 wniosków. Wymogi formalne spełniło 10. Dotyczyły one w zdecydowanej większości zadań inwestycyjnych, w tym 5 z nich miało na celu poprawę warunków na drogach dojazdowych do posesji, a tylko 1 zawierał propozycję wydarzenia dla społeczności lokalnej.

Drugi etap oceny – kwalifikacja wniosku do realizacji - zakończyła się niepomyślnie dla wszystkich 10 rozpatrywanych projektów. O ile w przypadku przydatności proponowanego przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej w 5 propozycjach została ona w mniejszym czy większym stopniu wykazana, o tyle deklarowane zaangażowanie finansowe, rzeczowe czy w postaci pracy własnej zainteresowanych w przypadku żadnego z wniosków nie osiągnęło poziomu minimalnego. Tak więc pierwsza edycja Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej nie wyłoniła zadań, które zostałyby zrealizowane w 2020 r.

Zestawienie wszystkich wniosków wraz z oceną:

 

Rejestr złożonych wniosków jest dostępny w zakładce Rejestry Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach. (link do rejestru).