DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicka Inicjatywa Lokalna

plik foto id: 1400012314

AKTUALNOŚCI

2023-07-26

plik foto id: 1400011979

wnioski do 18 sierpnia

Gliwicka Inicjatywa lokalna

maMY inicjatywę

Na wsparcie realizacji zadań w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 2024 prezydent Gliwic przewidział łącznie 818 350 zł. Szansę na zakwalifikowanie do realizacji w przyszłym roku (i w kolejnych latach dla zadań wieloletnich) mają wnioski zgłoszone przez mieszkańców do 18 sierpnia. Katalog możliwych przedsięwzięć jest szeroki: inwestycje, warsztaty, imprezy, akcje społeczne, spotkania… MaMY inicjatywę!

 

Gliwicka Inicjatywa Lokalna to procedura umożliwiająca wspólne realizowanie zadań przez mieszkańców i miasto. Cały proces od momentu powstania pomysłu do jego realizacji może wydawać się nieco skomplikowany, jednak – jak pokazują już zrealizowane projekty – krok po kroku można skutecznie zmieniać otoczenie. Podstawowe zasady dotyczące inicjatyw lokalnych uregulowane są w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ale szczegóły są określane na poziomie gmin. Tak jest w Gliwicach, które chcą jak najszerzej wspomagać tę formę partycypacji społecznej i aktywność mieszkańców.

Na czym polega inicjatywa lokalna? 

W jej ramach mieszkańcy nie tylko składają wniosek dotyczący konkretnego przedsięwzięcia, ale również deklarują i biorą udział w jego realizacji oraz odpowiadają za przyjęte zobowiązania. To odróżnia ją od innych form partycypacji, takich jak np. budżet obywatelski, w którym mieszkańcy zgłaszają pomysły i głosują, ale nie odpowiadają za realizację zadań. Aby ubiegać się o wsparcie dla inicjatywy lokalnej, wnioskodawca musi wskazać, jakiej pomocy od miasta oczekuje oraz jaki będzie jego udział w realizacji zadania. Może on zadeklarować świadczenie pracy społecznej, świadczenia pieniężne lub rzeczowe.

Mieszkańcy w ramach inicjatywy lokalnej mogą przedstawiać propozycje zadań o charakterze inwestycyjnym, jak i tzw. zadania miękkie, np. różnego rodzaju warsztaty, spotkania, imprezy kulturalne czy sportowe. Katalog zadań możliwych do realizacji określa wspomniana wcześniej ustawa. Co ważne, niektóre zadania inwestycyjne mogą być prowadzone także na terenach niebędących we władaniu miasta, ale np. dzierżawionych lub należących do wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni.

Inspiracją dla osób zainteresowanych takim współdziałaniem mogą być pomysły realizowane do tej pory, m.in. budowa wybiegu dla psów w Szobiszowicach, społeczna akcja selektywnej zbiórki odpadów w Ligocie Zabrskiej czy gra miejska dla dzieci „Odkryj Śródmieście na nowo”, nowe nasadzenia na terenie dzielnicy Wojska Polskiego.

W ramach procedury promuje się konkretne działania oraz współudział mieszkańców w wykonaniu zadań szczególnie istotnych dla lokalnej społeczności. To mogą być prace społeczne przy nasadzeniu drzew i krzewów, wykonanie urządzeń do gromadzenia wód opadowych i roztopowych, zagospodarowanie podwórek, tworzenie lub modernizacja placów zabaw, siłowni na wolnym powietrzu, boisk, ścieżek pieszych i rowerowych, wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla wniosków dotyczących budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, organizacja dla dzieci i młodzieży konkursu wiedzy o Gliwicach, samorządzie lub ekologii. Za tego typu działania można uzyskać dodatkowe punkty podczas oceny wniosków!

Na wsparcie realizacji zadań zgłaszanych w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 2024 prezydent Gliwic przewidział łącznie 818 350 zł. Kwota ta ma zostać rozdysponowana w ramach 7 pul obejmujących różne typy zadań:

 • 650 000 zł – budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność miasta, budowa, rozbudowa lub remont budynków i obiektów małej architektury;
 • 95 550 zł – ochrona przyrody, w tym zieleni;
 • 23 400 zł – działalność charytatywna, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocja i organizacja wolontariatu;
 • 16 250 zł – rewitalizacja; 
 • 13 650 zł – edukacja, oświata i wychowanie;
 • 13 000 zł – działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki;
 • 6 500 zł – porządek i bezpieczeństwo publiczne.

Szansę na zakwalifikowanie do realizacji w 2024 roku (i w kolejnych latach dla zadań wieloletnich) mają wnioski zgłoszone do 18 sierpnia. Będą one mogły być poddane pełnej, dwuetapowej ocenie, zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Gliwice. Wykaz wniosków skierowanych do realizacji w przyszłym roku zostanie opublikowany do 15 listopada. Ocena formalna będzie dokonywana na bieżąco, ze złożeniem wniosku nie należy więc czekać do ostatniej chwili!

Wnioski można składać:

 • pisemnie w siedzibie Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1 w godzinach urzędowania lub listownie na powyżej wskazany adres Centrum; o dacie złożenia wniosku decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby Centrum;
 • pisemnie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 –  w Biurze Obsługi Interesantów oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: gods@gods.gliwice.eu
 • za pośrednictwem Gliwickiej Platformy Partycypacyjnej – pobierając formularz pod adresem: www.decydujmyrazem.gliwice.pl/inicjatywa-lokalna/
 • za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrzynki Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych: /GCOP/SkrytkaESP; wniosek należy złożyć poprzez wybranie usługi „pismo ogólne”, dodając wypełniony wniosek.

Przed złożeniem wniosków zachęcamy do konsultacji telefonicznych z Centrum 3.0, którego pracownicy chętnie pomogą w ich przygotowaniu (tel. 32/238-24-55).