DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Konsultacje Społeczne

plik foto id: 1400012293

Program Współpracy Miasta Gliwice
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023

Ustawowe obowiązkowe elementy programu współpracy wynikają z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Co konsultujemy?

Program Współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi (dalej: Program Współpracy) jest podstawowym dokumentem, który opisuje zasady współpracy pomiędzy miastem a działającymi w nim lub na rzecz jego mieszkańców organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapraszamy Państwa do zgłaszania propozycji zapisów lub uwag do zaproponowanego projektu. Prosimy wziąć pod uwagę, że w Programie Współpracy muszą pojawić się obowiązkowe elementy, wynikające z art. 5a ust. 4 ustawy.

Kto może wziąć udział w konsultacjach?

Konsultacje są skierowane przede wszystkim do organizacji pozarządowych, zachęcamy jednak do udziału wszystkich mieszkańców.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Zapraszamy do wyrażania opinii i sugestii dotyczących Programu Współpracy poprzez wypełnienie odpowiednich pól w formularzu. Uwagi można zgłosić do wybranych lub wszystkich rozdziałów.

Dlaczego to jest ważne?

Konsultacje umożliwiają wypracowanie optymalnych zapisów Programu Współpracy. Przypominamy, że dokument ten jest podstawowym dokumentem, który opisuje zasady współpracy pomiędzy miastem a działającymi w nim lub na rzecz jego mieszkańców organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami społecznymi.

W jakim terminie trwają konsultacje?

Konsultacje trwają od 24 maja 2022 r. do 9 września 2022 r.

Harmonogram:

Spotkanie konsultacyjne z Radą Seniorów Miasta Gliwice
Termin: 25.05.2022r., godzina 15:00.
Miejsce: Centrum 3.0 – ul. Studzienna 6, Gliwice

Otwarte spotkanie konsultacyjne dla wszystkich zainteresowanych
Termin: 07.09.2022r.,  godz. 16:00
Miejsce: Centrum 3.0, ul. Jagiellońska 21

Spotkanie konsultacyjne z Gliwickim Forum Organizacji Działających na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Nie jesteś sam"
Termin: 02.09.2022r. godzina 9:30

Miejsce: "SezaM" Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. Jana Śliwki 12, Gliwice

Spotkanie konsultacyjne z Zespołem branżowym ds. kultury
Termin: 04.08.2022r. godzina 17:00

Miejsce: Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych ul. Zwycięstwa 1

 

O spotkaniach i szczegółach organizacyjnych będziemy Państwa informować na bieżąco.

Kontakt

Jeśli pojawią się pytania lub trudności techniczne - zapraszamy do kontaktu.

Rozdział 1.

Słownik

Ilekroć w niniejszym Programie Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023 jest mowa o:

 1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.);
 2. Programie – należy przez to rozumieć Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023 (używa się również skrótu PW 2023);PW 2023;
 3. Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Gliwice;
 4. Organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.);
 5. dotacji –rozumie się przez to środki podlegające szczególnym zasadom rozliczenia, zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 305 z późn. zm.);
 6. MRDPP – należy przez to rozumieć Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach;
 7. Centrum 3.0 –rozumie się Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, jednostkę organizacyjną Miasta Gliwice.
proszę wpisać własną odpowiednią treść propozycji zmiany
proszę wpisać własną odpowiednią treść uzasadnienia

Rozdział 2.

Cel główny i cele szczegółowe Programu

 1. Głównym celem Programu jest efektywne współdziałanie Miasta z Organizacjami. Jego osiągnięciu służy realizacja celów szczegółowych:
  1. realizacja zadań publicznych Miasta we współpracy z Organizacjami;
  2. prowadzenie dialogu pomiędzy Organizacjami a Miastem;
  3. wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne Organizacji, m. in. poprzez działalność Centrum 3.0;
  4. rozwój wolontariatu.
  5. zwiększanie świadomości społecznej na temat roli oraz specyfiki działania Organizacji.
proszę wpisać własną odpowiednią treść propozycji zmiany
proszę wpisać własną odpowiednią treść uzasadnienia

Rozdział 3.

Zasady współpracy

Współpraca Miasta z Organizacjami odbywa się na zasadach:

 1. pomocniczości – co oznacza, że samorząd udziela pomocy tylko w niezbędnym zakresie, nie wyręcza obywateli i Organizacji w sprawach, które są w stanie rozwiązać sami;
 2. suwerenności stron – co oznacza poszanowanie autonomii Organizacji i nieingerowanie w ich sprawy wewnętrzne;
 3. partnerstwa – co oznacza wspólne identyfikowanie problemów, definiowanie zadań oraz wypracowywanie najlepszych rozwiązań;
 4. efektywności – co oznacza dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych, przy poniesieniu niezbędnych kosztów;
 5. uczciwej konkurencji i jawności –co oznacza równy dostęp do informacji oraz stosowanie równych wobec wszystkich kryteriów wyboru wykonawcy zadania publicznego.
proszę wpisać własną odpowiednią treść propozycji zmiany
proszę wpisać własną odpowiednią treść uzasadnienia

Rozdział 4.

Zakres przedmiotowy i formy współpracy

 1. Zakresem przedmiotowym Programu jest sfera zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy.
 2. Finansowe formy współpracy Miasta z Organizacjami obejmują:
  1. zlecanie zadań w trybie Ustawy;
  2. zlecanie zadań w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. U. 2020 poz. 1133 z późn. zm.);
  3. dotację oświatową zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1930 z późn. zm);
  4. zlecanie zadań w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.);
  5. dotacje przyznane na podstawie uchwały nr XXXVIII/803/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z 7 listopada 2013 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
 3. Pozafinansowe formy współpracy Miasta z Organizacjami obejmują:
  1. patronaty: Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta;
  2. konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 Ustawy;
  3. funkcjonowanie MRDPP i zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, skupiających Organizacje działające w wybranej sferze życia społecznego, a także przedstawicieli odpowiednich Wydziałów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, jednostek miejskich i innych podmiotów;
  4. wystawianie przez Miasto opinii i udzielanie rekomendacji;
  5. pomoc w nawiązaniu kontaktów i współpracy z organizacjami z zagranicy, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w miastach partnerskich;
  6. zamieszczanie informacji przygotowanych przez Organizacje na stronie internetowej Miasta;
  7. działalność Centrum 3.0, która odbywa się w oparciu o statut oraz regulamin współpracy Organizacji z Centrum 3.0 i obejmuje:
   • wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne Organizacji,
   • wsparcie merytoryczne oraz organizacyjno-techniczne zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
   • obsługę organizacyjno-techniczną MRDPP i Rady Seniorów Miasta Gliwice,
   • wsparcie merytoryczne dla klubów seniora,
   • wsparcie merytoryczne dla osób zainteresowanych działalnością Organizacji, społeczności lokalnych i wolontariuszy,
   • promocję przekazywania przez mieszkańców Gliwic 1% podatku na rzecz Organizacji,
   • prowadzenie serwisu internetowego dla Organizacji,
   • wsparcie dla sektora ekonomii społecznej,
   • administrowanie elektroniczną bazą danych o Organizacjach działających na terenie Miasta,
   • promocję aktywności społecznej, w tym Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej,
   • upowszechnianie wiedzy o Organizacjach i aktywności społecznej;
  8. udział przedstawicieli Organizacji w pracach komisji konkursowych celem opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach.
 4. 4. Do innych form współpracy zalicza się zawieranie umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1057).

proszę wpisać własną odpowiednią treść propozycji zmiany
proszę wpisać własną odpowiednią treść uzasadnienia

Rozdział 5.

Sposób realizacji programu i okres realizacji Programu

 1. Za współpracę Miasta z Organizacjami odpowiada pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych. Pełnomocnik pełni dyżury zgodnie z harmonogramem publikowanym na stronie internetowej Centrum 3.0.
 2. Za realizację zadań określonych w rozdziale 4 pkt 2 i 3 odpowiadają wydziały Urzędu Miejskiego w Gliwicach, Centrum 3.0 i inne jednostki organizacyjne Miasta.
 3. Konsultowanie projektów aktów normatywnych z MRDPP oraz Organizacjami odbywa się w trybie Uchwały Nr XXXVIII/1136/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 23 września 2010 r.
 4. Realizacja Programu nastąpi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
proszę wpisać własną odpowiednią treść propozycji zmiany
proszę wpisać własną odpowiednią treść uzasadnienia

Rozdział 6.

Priorytetowe zadania publiczne przewidziane do realizacji w roku 2023

Jako priorytetowe Miasto przyjmuje do realizacji następujące zadania publiczne:

 1. organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich oraz w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem realizacji zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Wydział Edukacji);
 2. szkolenie sportowe dzieci i młodzieży (Wydział Kultury i Sportu);
 3. wspieranie zdrowia psychicznego, profilaktyki problemów zdrowia psychicznego i poprawy dobrostanu psychicznego społeczeństwa w tym pomoc dzieciom i młodzieży chorej psychicznie (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych);
 4. działania mające na celu zwiększenie świadomości mieszkańców w obszarze ekologii (Wydział Środowiska).
proszę wpisać własną odpowiednią treść propozycji zmiany
proszę wpisać własną odpowiednią treść uzasadnienia

Rozdział 7.

Środki przeznaczone na realizację Programu

Na realizację Programu planowana jest kwota nie mniejsza niż 5 500 000 złotych.

proszę wpisać własną odpowiednią treść propozycji zmiany
proszę wpisać własną odpowiednią treść uzasadnienia

Rozdział 8.

Tryb powoływania i zasady działania Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta

 1. Komisja konkursowa otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta, zwana dalej Komisją, powoływana jest przez Prezydenta Miasta w celu opiniowania ofert złożonych przez Organizacje w ramach ogłaszanych konkursów.
 2. W skład Komisji wchodzą:
  1. przedstawiciele Prezydenta Miasta;
  2. osoby wskazane przez Organizacje, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2da Ustawy.
 3. Listę przedstawicieli Organizacji, kandydatów do prac w komisjach konkursowych, przygotowuje Centrum 3.0. w oparciu o zgłoszenia władz Organizacji i przekazuje ją poszczególnym wydziałom Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz jednostkom organizacyjnym Miasta.
 4. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy, na zasadach określonych w Ustawie.
 5. Do zadań Komisji należy ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursu.
 6. Komisja może zaproponować dokonanie podziału przedsięwzięcia i powierzenie każdej jego wyodrębnionej części innemu oferentowi.
 7. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
 8. Z posiedzeń Komisji sporządzane są protokoły.
 9. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta po zapoznaniu się z opinią Komisji.
 10. Decyzja wydana w drodze zarządzenia jest ostateczna.
 11. Za pracę w Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.
proszę wpisać własną odpowiednią treść propozycji zmiany
proszę wpisać własną odpowiednią treść uzasadnienia

Rozdział 9.

Sposób oceny realizacji Programu

 1. Ocena realizacji Programu nastąpi w odniesieniu do założeń Programu oraz danych z lat ubiegłych, w oparciu o niżej wymienione kryteria:
  1. w zakresie realizacji zadań publicznych Miasta we współpracy z Organizacjami poprzez:
   • wysokość środków finansowych przekazanych Organizacjom z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych w oparciu o podpisane umowy,
   • liczbę ofert złożonych przez Organizacje na realizację zadań publicznych, z wyszczególnieniem ofert złożonych w drodze konkursów ofert,
   • liczbę podpisanych umów dotacyjnych,
   • liczbę organizacji, którym zlecono realizację zadań publicznych,
   • wysokość wkładu własnego Organizacji w realizację zadań publicznych;
  2. w zakresie prowadzenia i wzmacniania dialogu z Organizacjami poprzez:
   • liczbę spotkań zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
   • liczbę spotkań Rady Seniorów Miasta Gliwice,
   • liczbę spotkań MRDPP;
  3. w zakresie wsparcia merytorycznego i infrastrukturalnego udzielanego przez Centrum 3.0 trzeciemu sektorowi poprzez:
   • liczbę przeprowadzonych usług doradczych, szkoleń, warsztatów, spotkań informacyjnych dla organizacji, grup nieformalnych, społeczników, wolontariuszy oraz
   • liczbę osób korzystających z tych działań,
   • liczbę Organizacji zarejestrowanych w 2023 r. z pomocą Centrum 3.0,
   • liczbę Organizacji i grup nieformalnych korzystających z zasobów Centrum 3.0;
  4. w zakresie rozwoju wolontariatu poprzez:
   • liczbę działań promujących wolontariat i aktywność społeczną,
   • liczbę zgłoszeń potencjalnych wolontariuszy,
   • liczbę zadań publicznych realizowanych przy udziale wolontariuszy.
 2. Sprawozdanie z realizacji Programu przygotowuje pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych i przedkłada je Prezydentowi Miasta do akceptacji do 15 kwietnia 2024 r. Prezydent Miasta, w terminie określonym w Ustawie, przedkłada sprawozdanie z realizacji Programu Radzie Miasta Gliwice oraz publikuje je w Biuletynie Informacji Publicznej.
 3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 jest przygotowywane w oparciu o:
  1. weryfikację kryteriów zawartych w ust. 1;
  2. wnioski zebrane przez Centrum 3.0 we współpracy z MRDPP i Organizacjami;
  3. sprawozdania sporządzone przez właściwe wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz jednostki organizacyjne Miasta.
proszę wpisać własną odpowiednią treść propozycji zmiany
proszę wpisać własną odpowiednią treść uzasadnienia

Rozdział 10.

Sposób tworzenia Programu

 1. Program powstał we współpracy właściwych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, realizujących zadania publiczne Miasta, Centrum 3.0, pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych oraz Organizacji. Konsultacje projektu Programu przebiegły zgodnie z trybem określonym w uchwale nr XXXVIII/1136/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23 września 2010 r.
 2. Prace nad przygotowaniem i konsultowanie Programu przebiegały następująco:
  1. maj 2022 r. – przygotowanie projektu PW 2023 przez pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych w konsultacji z wydziałami Urzędu Miejskiego;
  2. maj-wrzesień 2022 r. – konsultacje społeczne projektu Programu;
  3. październik 2022 r. – skierowanie projektu Programu pod obrady Rady Miasta Gliwice.
proszę wpisać własną odpowiednią treść propozycji zmiany
proszę wpisać własną odpowiednią treść uzasadnienia

Rozdział 11.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Programie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

proszę wpisać własną odpowiednią treść propozycji zmiany
proszę wpisać własną odpowiednią treść uzasadnienia

Zgłaszający

Dane osoby wypełniającej formularz

wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
podany adres e-mail pasuje do wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plpodany adres e-mail nie został wprowadzony lub jest błędy, wpisz wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pladres e-mail wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administrator: Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice, reprezentowane przez dyrektora Centrum. Współadministratorzy
 2. Współadministratorzy: Współadministratorami danych osobowych są Prezydent Miasta Gliwice oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Gliwicach, w tabeli nr 1. https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny
 3. Inspektor ochrony danych Administratora: Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Agnieszka Sokołowska, adres e-mail: abi@gods.gliwice.pl
 4. Cel i podstawa przetwarzania Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, nazwa reprezentowanej organizacji, e-mail, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji dokumentu: Program Współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na rok 2023
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) zgoda osoby, której dane dotyczą - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Odbiorcy danych: Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez GODS: a) Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 7. Przechowywanie danych osobowych: Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
 8. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 9. Prawa osób, których dane dotyczą: Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
  • poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. e. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Informacje dodatkowe: Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 12. Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r.

https://gods.bip.gliwice.eu/storage/zarzadzenie-organizacyjne-nr-84-19-w-sprawie-zatwierdzenia-uzgodnien-dotyczacych-okreslenia-zakresow-odpowiedzialnosci-wspoladministratorow-wynikajacych-z-wypelniania-obowiazkow-zwiazanych-z-przetwarzaniem-danych-osobowych-1.pdf

kostka 1
operator
kostka 1
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100prosze podać sumaryczną liczbę widocznych kropek na obu kostkach

Dziękujemy formularz został zapisany.