DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Konsultacje Społeczne

plik foto id: 1400012293

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon składowiska odpadów

 

Zgodnie z art. 17 pkt 1 oraz art. 17a ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.503) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

 

Przedmiot: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon składowiska odpadów.

Adresaci/Interesariusze: mieszkańcy miasta, osoby zainteresowane

Termin konsultacji: od 28 lipca 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r.

Cel konsultacji:

Zebranie wniosków celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski można składać do Prezydenta Miasta Gliwice z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby:

 • drogą pocztową, na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Jasna 31 A, 44-122 Gliwice,
 • osobiście, w  Punkcie Obsługi Interesantów - na stanowiskach informacyjno-podawczych, w godzinach pracy urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przy ul. Jasnej 31 A,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym,
 • za pośrednictwem Gliwickiej Platformy Partycypacyjnej (Decydujmy Razem/Konsultacje Społeczne/Aktualnie Prowadzone Konsultacje/Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - składowisko odpadów),
 • na adres email: pp@um.gliwice.pl.
Materialy do pobrania:

 

 

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Kontakt: Urszula Szuścik tel. 32 33-86-509; Małgorzata Knebloch tel. 32 33-86-510 pp@um.gliwice.pl

 

W celu zgłoszenia wniosku prosimy wypełnić poniższy formularz:

podany adres e-mail pasuje do wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plpodany adres e-mail nie został wprowadzony lub jest błędy, wpisz wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pladres e-mail wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pl

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH*

 1. Dane Administratora Danych: Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować: 1. Pocztą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.gliwice.pl, 2. Pocztą tradycyjną na adres: Inspektor ochrony Danych, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, 3. Adres skrzynki ePUAP Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP.
 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do: 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), 2. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

 4. − art. 17 pkt 4, 9 i 12-14
  − art. 17 pkt 1 i 11
 5. Odbiorcy danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem: 1. podmiotów uprawnionych przepisami prawa, 2. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których dane osobowe są przetwarzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Okres przechowywania danych osobowych: 1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa. 2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 7. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych: Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień: 1.1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 8. Sposoby realizacji przysługujących praw: Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować: 1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,, 2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych: Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
 12. Informacje dodatkowe: Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1„Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r .

*Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

kostka 1
operator
kostka 1
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100

Dziękujemy za udział w konsultacjach.