DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Konsultacje Społeczne

plik foto id: 1400012293

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Dzielnicy Ligota Zabrska i Dzielnicy Baildona - etap I

Przedmiot: Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Dzielnicy Ligota Zabrska i Dzielnicy Baildona - etap I oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Zakres: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego https://geoportal.gliwice.eu/gpt4/?permalink=82957304

Miejsce udostępnienia projektu planu:

 • w BIP (zakładka Planowanie przestrzenne\wyłożenia projektów planów miejscowych)
 • w portalu planistycznym (MSIP\Portal Planistyczny\Plany miejscowe w opracowaniu\ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Dzielnicy Ligota Zabrska i Dzielnicy Baildona - etap I

Cel konsultacji: zebranie uwag do udostępnionego publicznie projektu planu.

Interesariusze / Adresaci: mieszkańcy miasta, zainteresowani

Termin składania uwag:

Konsultacje trwają od 12 stycznia 2024 r. do 16 lutego 2024 r.

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Termin przekazania protokołu po konsultacjach:

Po rozpatrzeniu uwag przez Prezydenta Miasta.

Projekt planu podlegający konsultacjom można pobrać:

Dodatkowe materiały do pobrania:

Podstawa prawna zbierania danych osobowych:

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w związku z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688).
 3. W przypadku podania danych dodatkowych, np. danych kontaktowych, podstawę ich przetwarzania stanowi zgoda wynikająca z art. 6 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Dane do kontaktu w przypadku dodatkowych pytań:

Jagoda Horbowicz 32 338-65-12; Małgorzata Knebloch 32 338-65-10;  (pp@um.gliwice.pl)

Jeśli pojawią się pytania lub trudności techniczne - zapraszamy do kontaktu.

*Wszelkie treści i materiały dodatkowe (np. wizualizacje, projekty dokumentów) należy przesłać osobnym plikiem w SOD do Centrum 3.0.

W celu zgłaszania uwag prosimy wypełnić poniższy formularz:

adres, kod pocztowy

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH1*

 1. Dane Administratora Danych: Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować: 1. Pocztą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.gliwice.pl, 2. Pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, 3. Poprzez skrzynkę ePUAP Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP.
 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w związku z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688). 3. W przypadku podania danych dodatkowych, np. danych kontaktowych, podstawę ich przetwarzania stanowi zgoda wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 4. Odbiorcy danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem: 1. podmiotów uprawnionych przepisami prawa, 2. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których dane osobowe są przetwarzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Okres przechowywania danych osobowych: 1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa. 2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych: Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień: wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 7. Sposoby realizacji przysługujących praw:Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować: 1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,, 2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest wymagane w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami wynikającymi z tych przepisów.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
 11. Informacje dodatkowe:Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1„Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r .

*Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

kostka 1
operator
kostka 1
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100

Dziękujemy za złożenie formularza!