DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Konsultacje Społeczne

plik foto id: 1400012293

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego Zameczku Leśnego

 

Zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Chorzowskiej w rejonie Zameczku Leśnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Przedmiot: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego Zameczku Leśnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zakres: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w granicach opracowania >>> https://geoportal.gliwice.eu/

Miejsce udostępnienia projektu planu:

 • Urząd Miejski w Gliwicach (adres: 44-100 Gliwice, ul. Jasna 31A, II piętro, pokój nr 210), w godzinach pracy urzędu,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Planowanie przestrzenne\Ogłoszenia i komunikaty),
 • w portalu planistycznym (MSIP\Portal Planistyczny\mpzp w opracowaniu\ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego Zameczku Leśnego,
 • w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej (Geoportale\Geoportal planistyczny, „MPZP wyłożenie publiczne”).

Adresaci/Interesariusze: mieszkańcy miasta, zainteresowani.

Planowane formy konsultacji: wyłożenie do publicznego wglądu.

Cel konsultacji: Zebranie uwag do udostępnionego publicznie projektu planu miejscowego.

Termin składania uwag:

Konsultacje trwają od 5 sierpnia 2022 r. do 9 września 2022 r.

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Termin przekazania protokołu po konsultacjach:

Po rozpatrzeniu uwag przez Prezydenta Miasta.

 

Materialy do pobrania:

 

Projekt planu podlegający konsultacjom:

 • BIP (zakładka Planowanie przestrzenne\Ogłoszenia i komunikaty),
 • Miejski System Informacji Przestrzennej, Portal Planistyczny (MSIP\Portal Planistyczny\mpzp w opracowaniu\ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego Zameczku Leśnego (skrócona nazwa: Zameczek Leśny) https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny-mpzp-w-opracowaniu
 • Miejski System Informacji Przestrzennej (Geoportale\Geoportal planistyczny, „MPZP wyłożenie publiczne”).

 

Kontakt: Ilona Spyra tel. 32 33-86-509; Małgorzata Knebloch tel. 32 33-86-510 pp@um.gliwice.pl

 

Jeśli pojawią się pytania lub trudności techniczne – zapraszamy do kontaktu.

 

W celu zgłoszenia uwag prosimy wypełnić poniższy formularz:

podany adres e-mail pasuje do wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plpodany adres e-mail nie został wprowadzony lub jest błędy, wpisz wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pladres e-mail wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pl

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH*

 1. Dane Administratora Danych: Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować: 1. Pocztą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.gliwice.pl, 2. Pocztą tradycyjną na adres: Inspektor ochrony Danych, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, 3. Adres skrzynki ePUAP Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP.
 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do: 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), 2. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

 4. − art. 17 pkt 4, 9 i 12-14
  − art. 17 pkt 1 i 11
 5. Odbiorcy danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem: 1. podmiotów uprawnionych przepisami prawa, 2. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których dane osobowe są przetwarzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Okres przechowywania danych osobowych: 1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa. 2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 7. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych: Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień: 1.1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 8. Sposoby realizacji przysługujących praw: Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować: 1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,, 2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych: Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
 12. Informacje dodatkowe: Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1„Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r .

*Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

kostka 1
operator
kostka 1
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100

Dziękujemy za udział w konsultacjach.