DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Konsultacje Społeczne

plik foto id: 1400012293

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie lotniska – etap I

Przedmiot: Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie lotniska – etap I oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Zakres: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

https://geoportal.gliwice.eu/gpt4/?permalink=75945195

Miejsce udostępnienia projektu planu:

  • w BIP (zakładka Planowanie przestrzenne\wyłożenia projektów planów miejscowych i studium)
  • w portalu planistycznym (MSIP\Portal Planistyczny\Plany miejscowe w opracowaniu\ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie lotniska – etap I)

Cel: zebranie uwag do udostępnionego publicznie projektu planu.

Interesariusze / Adresaci: mieszkańcy miasta, zainteresowani.

Termin składania wniosków:

Konsultacje trwają od 2 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r.

Wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Termin przekazania protokołu po konsultacjach:

Po rozpatrzeniu wniosków przez Prezydenta Miasta

Dodatkowe materiały do pobrania:

Projekt planu podlegający konsultacjom można pobrać:

  • w BIP (zakładka Planowanie przestrzenne\wyłożenia projektów planów miejscowych i studium
  • w portalu planistycznym (MSIP\Portal Planistyczny\mpzp w opracowaniu\miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie lotniska – etap I:

https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny-mpzp-w-opracowaniu?search-field-unique-name=nazwaZwyczajowa&search-field-unique-value=Lotnisko%20E1

  • w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej (Geoportale\Geoportal planistyczny, „MPZP wyłożenie publiczne”) (tylko rysunek)

Dane do kontaktu w przypadku dodatkowych pytań:

Urszula Szuścik 32 33-86-509; Małgorzata Knebloch 32 33-86-510;  (pp@um.gliwice.pl)

Jeśli pojawią się pytania lub trudności techniczne - zapraszamy do kontaktu.

*Wszelkie treści i materiały dodatkowe (np. wizualizacje, projekty dokumentów) należy przesłać osobnym plikiem w SOD do Centrum 3.0.

W celu zgłaszania wniosków prosimy wypełnić poniższy formularz: