DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Konsultacje Społeczne

plik foto id: 1400012293

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach

Przedmiot: Statut Żłobków Miejskich w Gliwicach

Zakres: Do Statutu wprowadzono treści informujące o obowiązku uiszczania stałej miesięcznej opłaty za pobyt dziecka również w przypadku jego nieobecności w żłobku, o możliwości pomniejszenia opłaty w przypadku przyjęcia dziecka na miejsce dziecka nieobecnego przez okres dłuższy niż miesiąc wraz z informacją o sposobie obniżenia opłaty. Dodano zapis umożliwiający dyrektorowi ustalenie dwutygodniowej przerwy w okresie wakacyjnym w funkcjonowaniu poszczególnych oddziałów.

Interesariusze / Adresaci: Członkowie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach.

Cel konsultacji: Zebranie ewentualnych uwag do udostępnionego publicznie projektu uchwały

Termin składania uwag:

Konsultacje trwają od 24 czerwca 2022 r. do 8 lipca 2022 r.

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Termin przekazania protokołu po konsultacjach:

Po rozpatrzeniu uwag przez Dyrektora Żłobków Miejskich

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA GLIWICE (pdf)

 

Dane do kontaktu w przypadku dodatkowych pytań:

Adres e-mail: sekretariat@zm.gliwice.eu

Jeśli pojawią się pytania lub trudności techniczne - zapraszamy do kontaktu.

*Wszelkie treści i materiały dodatkowe (np. wizualizacje, projekty dokumentów) należy przesłać osobnym plikiem w SOD do Centrum 3.0.

W celu zgłaszania uwag prosimy wypełnić poniższy formularz:

kostka 1
operator
kostka 1
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100

Dziękujemy za złożenie formularza!