DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Konsultacje Społeczne

plik foto id: 1400012293

Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z trzema garażami podziemnymi i towarzyszącą infrastrukturą.

 

Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z trzema garażami podziemnymi i towarzyszącą infrastrukturą, na działkach nr 526/2 i 527/2, obręb Politechnika, zlokalizowanych przy ul. Kujawskiej w Gliwicach.

Przedmiot: wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z trzema garażami podziemnymi i towarzyszącą infrastrukturą, na działkach nr 526/2 i 527/2, obręb Politechnika, zlokalizowanych przy ul. Kujawskiej w Gliwicach

Zakres: lokalizacja inwestycji mieszkaniowej nieuwzględniająca ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie planowanej funkcji, intensywności zabudowy, wysokości budynków oraz sposobu realizacji miejsc do parkowania

Cel: zebranie uwag do wniosku

Interesariusze / Adresaci: wszyscy zainteresowani

Termin składania uwag: Konsultacje trwają od 31 stycznia 2024 r. do 20 lutego 2024 r.

Termin przekazania protokołu po konsultacjach:

Protokół z konsultacji społecznych zostanie przekazany po podjęciu uchwały przez Radę Miasta Gliwice.

Odsyłacze do materiałów BIP:

Dodatkowe materiały do pobrania:

Podstawa prawna zbierania danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - art. 7 ust. 1, 7 i 10.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy uwagi do wniosku może składać każdy, bez podania jakichkolwiek danych identyfikujących.

Dane do kontaktu w przypadku dodatkowych pytań:

Bartłomiej Rygiel, tel.: 32 338 65 15, pp@um.gliwice.pl

Jeśli pojawią się pytania lub trudności techniczne - zapraszamy do kontaktu.

W celu zgłaszania uwag prosimy wypełnić poniższy formularz:

imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/siedziby

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH1*

 1. Dane Administratora Danych: Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować: 1. Pocztą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.gliwice.pl, 2. Pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, 3. Poprzez skrzynkę ePUAP Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP.
 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w związku z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688). 3. W przypadku podania danych dodatkowych, np. danych kontaktowych, podstawę ich przetwarzania stanowi zgoda wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 4. Odbiorcy danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem: 1. podmiotów uprawnionych przepisami prawa, 2. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których dane osobowe są przetwarzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Okres przechowywania danych osobowych: 1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa. 2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych: Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień: wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 7. Sposoby realizacji przysługujących praw:Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować: 1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,, 2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest wymagane w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami wynikającymi z tych przepisów.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
 11. Informacje dodatkowe:Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1„Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r .

*Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

kostka 1
operator
kostka 1
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100

Dziękujemy za złożenie formularza!