DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Konsultacje Społeczne

plik foto id: 1400012293

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w dzielnicy Czechowice, w rejonie ul. Rekreacyjnej i ul. Toszeckiej

Przedmiot: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w dzielnicy Czechowice, w rejonie ul. Rekreacyjnej i ul. Toszeckiej

Zakres: miejscowy plan zagospodarowania w granicach opracowania

https://geoportal.gliwice.eu/gpt4/?permalink=75776394

Interesariusze / Adresaci: mieszkańcy miasta, zainteresowani

Cel konsultacji: Zebranie wniosków do planu.

Wnioski można składać do Prezydenta Miasta Gliwice z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby:

  • za pośrednictwem Gliwickiej Platformy Partycypacyjnej - Decydujmy Razem
  • drogą pocztową, na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Jasna 31A, 44-122 Gliwice,
  • osobiście, w  Punkcie Obsługi Interesantów - na stanowiskach informacyjno-podawczych, w godzinach pracy urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przy ul. Jasnej 31A,
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym,
  • na adres email: pp@um.gliwice.pl

Termin składania wniosków:

Konsultacje trwają od 26 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r.

Wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Termin przekazania protokołu po konsultacjach:

Po rozpatrzeniu wniosków przez Prezydenta Miasta

Dodatkowe materiały do pobrania:

Dane do kontaktu w przypadku dodatkowych pytań:

Ilona Spyra 32 33-86-508; Małgorzata Knebloch 32 33-86-510; (pp@um.gliwice.pl)

Jeśli pojawią się pytania lub trudności techniczne - zapraszamy do kontaktu.

*Wszelkie treści i materiały dodatkowe (np. wizualizacje, projekty dokumentów) należy przesłać osobnym plikiem w SOD do Centrum 3.0.

W celu zgłaszania wniosków prosimy wypełnić poniższy formularz: