DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Strategia 2040
Gminny Program Rewitalizacji
Raport o stanie miasta

plik foto id: 1400012390

AKTUALNOŚCI

2022-10-06

plik foto id: 1400011979

Strategia „Gliwice 2040” uchwalona.

Strategia 2040 / Gminny Program Rewitalizacji / Raport o stanie miasta

Otwieramy nowy rozdział!

Na specjalnej sesji Rady Miasta gliwiccy radni przyjęli i symbolicznie podpisali uchwałę w sprawie strategii „Gliwice 2040” – najważniejszego miejskiego dokumentu wyznaczającego kierunki dalszego rozwoju Gliwic.

Strategia zawiera m.in. pożądaną wizję Gliwic w perspektywie dwudziestolecia oraz ambitne cele pozwalające samorządowi osiągnąć zamierzony stan. Co najważniejsze, dokument ten w pełnym znaczeniu słowa napisano wspólnie! Po raz pierwszy tworzono go przy dużym zaangażowaniu gliwiczan, uczestniczących m.in. w pracach grup roboczych i wyrażających swoje opinie o przyszłości Gliwic podczas warsztatów online czy spotkań dzielnicowych w terenie.

Prace nad strategią „Gliwice 2040” trwały 1,5 roku, włączając na wszystkich etapach ponad tysiąc osób – dorosłych mieszkańców, dzieci i młodzież, ekspertów, lokalne i regionalne organizacje i instytucje. 35 spotkań z gliwiczanami na platformach komunikacyjnych i w poszczególnych dzielnicach miasta, wywiady ankietowe, konkurs plastyczny, eksperckie dyskusje, debaty czy warsztaty pozwoliły sformułować wizję przyszłości Gliwic i niezbędne do jej realizacji cele.

Jakie są główne składniki wizji Gliwic?

•    Gliwice 2040 są dynamicznie rozwijającym się, aktywnym i zorientowanym na przyszłość miastem.
•    W Gliwicach najważniejsi są ludzie. Ich aspiracjom podporządkowane jest myślenie o roli oraz wykorzystaniu zasobów środowiskowych i materialnych.
•    Gliwice są w czołówce europejskich miast szybko odczytujących przyszłe trendy. Z wyprzedzeniem tworzą i przyjmują rozwiązania pozwalające sprawnie reagować na zmiany w otoczeniu.
•    Firmy, instytucje i przestrzenie publiczne tworzą ponadprzeciętną jakość oferty Gliwic w zakresie pracy i spędzania czasu wolnego. Miasto jest filarem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jednym z najważniejszych ośrodków miejskich w południowej części Polski.

W celach strategii zawarto pożądane kierunki działań samorządu w nadchodzących latach, m.in. na rzecz konsekwentnej budowy przewagi konkurencyjnej miasta i wspierania potencjału rozwojowego gliwiczan. Ich formułowaniem zajęło się ponad 100 osób wchodzących w skład czterech grup roboczych koordynowanych przez specjalistów w danej dziedzinie – dr. Marcina Barona (ekspert wiodący; zaprezentował  założenia strategii na październikowej sesji RM, tuż przed jej uchwaleniem przez radnych ), dr Annę Syrek-Kosowską (ekspert grupy gospodarczej), prof. dr. hab. inż. architekta Macieja Borsę (ekspert grupy przestrzennej), dr. Leszka Trząskiego (ekspert grupy środowiskowej) oraz Sylwię Widzisz-Pronobis i Grzegorza Pronobisa (eksperci grupy społecznej).

Gliwice będą rozwijać się i bogacić z korzyścią dla wszystkich. W przyszłości miasto chce nadal silnie inwestować w wiedzę, wspierać rozwój nowoczesnych, wytwarzanych na miejscu technologii i różnorodną działalność gospodarczą. Ważna będzie – tak jak do tej pory – innowacyjność i mądre zarządzanie, partnerstwo, skupienie się na potrzebach obecnych i przyszłych mieszkańców, a także kreatywność. Magnesem Gliwic ma być przestrzeń miasta i jego dziedzictwo oraz atrakcyjna oferta zamieszkania i spędzania czasu wolnego. To wszystko elementy racjonalnego gospodarowania – wyznacznika gliwickich celów gospodarczych.

Obrane przez miasto cele środowiskowe skupiają się na szeroko rozumianym dobrostanie gliwiczan, czyli komfortowym życiu w miejskim środowisku. Planując przyszłość Gliwic, wszyscy chcemy więcej zieleni, czystego powietrza i wody, miasta dobrze utrzymanego i przygotowanego do następstw zmian klimatu, słowem – miasta innowacyjnych rozwiązań sprzyjających ludziom i przyrodzie.

Gliwickie cele horyzontalne kreślą obraz przyszłej przestrzeni Gliwic, wyznaczają nowe – ekologiczne i ergonomiczne – podejście do kwestii przemieszczania się po mieście i zwiększają nacisk na obecność w nim przyrody, zieleni i wody. Osiągnięciu celów ma sprzyjać aktywne włączenie mieszkańców w planowanie przestrzenne, uważne słuchanie głosu gliwiczan oraz współdziałanie Urzędu Miejskiego z lokalnymi społecznościami.

→ Bardzo ważne dla miasta są również cele społeczne związane z szeroko rozumianą aktywnością mieszkańców. Odwołują się one przede wszystkim do wykształcenia, postaw i potrzeb gliwiczan oraz ich zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Oprócz celów, w strategii znalazł się także m.in. model struktury funkcjonalno-przestrzennej Miasta Gliwice, tzw. OSI, czyli obszary strategicznej interwencji kluczowe dla samorządu w nadchodzących latach oraz opis systemu realizacji strategii.

Prace nad dokumentem zakończyły obligatoryjne konsultacje społeczne przeprowadzone m.in. za pośrednictwem elektronicznej platformy partycypacyjnej decydujMYrazem.gliwice.pl. Wpłynęło 89 uwag, determinując ostateczny kształt i formę strategii „Gliwice 2040” skierowanej na specjalne, październikowe obrady Rady Miasta. Uchwalony dokument będzie dostępny na podstronie strategia2040.gliwice.eu. Opracowany zostanie ponadto Gliwicki Program Wdrażania Strategii, w którym zostaną wskazane projekty i przedsięwzięcia pozwalające zrealizować założone cele.