DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Strategia 2040

plik foto id: 1400012390

Gminny Program Rewitalizacji

 

Gminny Program Rewitalizacji

Rewitalizacja to proces, obejmujący szereg przedsięwzięć zmierzających do odnowy i rozwoju tych obszarów miasta, w których występuje nagromadzenie różnych problemów (głównie społecznych) w stopniu większym niż przeciętnie w całym mieście. Proces rewitalizacji ma służyć przede wszystkim poprawie jakości życia mieszkańców. Rewitalizacja może przyczyniać się między innymi do aktywizacji mieszkańców, uruchomienia nowych miejsc pracy, zagospodarowania miejsc i obiektów służących lokalnej społeczności, poprawy estetyki przestrzeni publicznej czy też ochrony środowiska. W celu realizacji procesu rewitalizacji koniecznym jest opracowanie Programu Rewitalizacji. Określone zostaną w nim kierunki rozwoju i działania, które należy podjąć, aby wspomóc przekształcenie wskazanych obszarów. Program Rewitalizacji tworzony jest przy udziale różnych grup społecznych (mieszkańców, organizacji społecznych, przedsiębiorców, samorządu i innych zainteresowanych), które będą wspólnie realizować założone w nim cele.

Prace nad Programem Rewitalizacji miasta Gliwice

 W związku z kończącym się w 2023 roku obowiązywaniem Gliwickiego Programu Rewitalizacji, rozpoczęto prace związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji, którego pierwszym etapem jest wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście, zgodnie z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U.2021.0.485). Ustawa ta przewiduje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w partycypacji społecznej, w tym poprzez uczestnictwo interesariuszy w konsultacjach społecznych, o których mowa w art.6 niniejszej ustawy.

Gminny Programu Rewitalizacji będzie tworzony w kilku etapach, m.in.:

1.    Wskazanie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji na podstawie ustalonej metodologii i przy szerokiej partycypacji społecznej
2.    Konsultacje społeczne i przyjęcie przez Radę Miasta uchwały ws. wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji
3.    Prace związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji
4.    Uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji

Co działo się do tej pory:

W dniach 20.06.2023 r., 28.06.2023 r. i 05.07.2023 odbyły się spotkania warsztatowe z mieszkańcami miasta, podczas których można było wypowiedzieć się na temat miejsc w mieście, w których skupia się najwięcej negatywnych zjawisko m.in. społecznych. Dodatkowo do 31.07.2023 zbierane były ankiety dotyczące diagnozy miasta w celu wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Wyniki ww. działań opisane zostaną w Diagnozie, która opublikowana zostanie na platformie decydujMyrazem i na stronach www miasta.