DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Strategia 2040
Gminny Program Rewitalizacji
Raport o stanie miasta

plik foto id: 1400012390

Gminny Program Rewitalizacji

 

Gminny Program Rewitalizacji

Rewitalizacja to proces, obejmujący szereg przedsięwzięć zmierzających do odnowy i rozwoju tych obszarów miasta, w których występuje nagromadzenie różnych problemów (głównie społecznych) w stopniu większym niż przeciętnie w całym mieście. Proces rewitalizacji ma służyć przede wszystkim poprawie jakości życia mieszkańców. Rewitalizacja może przyczyniać się między innymi do aktywizacji mieszkańców, uruchomienia nowych miejsc pracy, zagospodarowania miejsc i obiektów służących lokalnej społeczności, poprawy estetyki przestrzeni publicznej czy też ochrony środowiska. W celu realizacji procesu rewitalizacji koniecznym jest opracowanie Programu Rewitalizacji. Określone zostaną w nim kierunki rozwoju i działania, które należy podjąć, aby wspomóc przekształcenie wskazanych obszarów. Program Rewitalizacji tworzony jest przy udziale różnych grup społecznych (mieszkańców, organizacji społecznych, przedsiębiorców, samorządu i innych zainteresowanych), które będą wspólnie realizować założone w nim cele.

Prace nad Programem Rewitalizacji miasta Gliwice

 W związku z kończącym się w 2023 roku obowiązywaniem Gliwickiego Programu Rewitalizacji, rozpoczęto prace związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji, którego pierwszym etapem jest wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście, zgodnie z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U.2021.0.485). Ustawa ta przewiduje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w partycypacji społecznej, w tym poprzez uczestnictwo interesariuszy w konsultacjach społecznych, o których mowa w art.6 niniejszej ustawy.

Gminny Programu Rewitalizacji będzie tworzony w kilku etapach, m.in.:

1.    Wskazanie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji na podstawie ustalonej metodologii i przy szerokiej partycypacji społecznej
2.    Konsultacje społeczne i przyjęcie przez Radę Miasta uchwały ws. wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji
3.    Prace związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji
4.    Uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji

W dniach od 25.08.2023 r. do 25.09.2023 r. odbyły się konsultacje z mieszkańcami dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru rewitalizacji oraz obszaru zdegradowanego, uwagi zbierane były za pomocą formularza konsultacyjnego w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Dodatkowo w dniu 12.09.2023 r. odbyło się spotkanie z radnymi Rady Miasta Gliwice, a w dniu 19.09.2023 r. z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji społecznych oraz ze wszystkimi innymi zainteresowanymi tematem Gminnego Programu Rewitalizacji. W trakcie spotkań została przedstawiona procedura prac nad wyznaczeniem obszarów oraz dalszych prac związanych z przygotowaniem programu. Mieszkańcy mieli również możliwość składania uwag ustnie - bezpośrednio w Biurze Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego oraz podczas w/w spotkań.

W dniach od 6.11.2023 r. do 28.11.2023 r. odbyły się ponowne konsultacje społeczne projektu uchwały dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Ze względu na fakt, iż uwzględnione w poprzednich konsultacjach zmiany znacząco wpłynęły na granice proponowanych wcześniej podobszarów, podjęto decyzję o ponownych konsultacjach społecznych, które przeprowadzono w formie zbierania uwag za pomocą formularza konsultacyjnego w wersji elektronicznej i papierowej.

Dodatkowo w dniu 15.11.2023 r odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami Gliwic, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji społecznych oraz wszystkimi innymi, zainteresowanymi udziałem w procesie rewitalizacji w mieście. Mieszkańcy mieli również możliwość składania uwag ustnie bezpośrednio w Biurze Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Przeprowadzone na wszystkich etapach konsultacje społeczne wpłynęły na stworzenie ostatecznego kształtu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Gliwice.

W dniu 14.12.2023 r. została podjęta przez Radę Miasta Gliwice uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Warsztaty w ramach procesu partycypacji związanego z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gliwice.

W toku każdego warsztatu w pierwszej kolejności przedstawiono czym jest rewitalizacja oraz zaprezentowano kluczowe cechy podobszaru i jego wyznaczone granice na podstawie diagnozy delimitacyjnej. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem wyników warsztatów, które dostępne są pod linkiem>>