DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Konsultacje Społeczne

plik foto id: 1400012293

Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie statutów Centrum Kultury Victoria w Gliwicach oraz Teatru Miejskiego w Gliwicach

Przedmiot: Projekty uchwał w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Teatr Miejski w Gliwicach oraz zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury Victoria w Gliwicach.

Zakres: Do statutów Teatru Miejskiego w Gliwicach oraz Centrum Kultury Victoria w Gliwicach wprowadzono zmiany w związku z planowanym podziałem samorządowej instytucji kultury pn. Teatr Miejski w Gliwicach poprzez wyłączenie obiektu Scena Bajka - Kino Amok i włączenie go do Centrum Kultury Victoria w Gliwicach. Ponadto treść statutu Teatru Miejskiego w Gliwicach dostosowano do obowiązujących przepisów prawa.

Interesariusze / Adresaci: Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Cel konsultacji: Zebranie uwag do udostępnionych publicznie projektów uchwał

Termin składania uwag:

Konsultacje trwają od 17.03.2023 r. do 31.03.2023 r.

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Termin przekazania protokołu po konsultacjach:

Po rozpatrzeniu uwag przez organ ogłaszający konsultacje.

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA GLIWICE (pdf)

Dane do kontaktu w przypadku dodatkowych pytań:

Wydział Kultury i Sportu, e-mail: ksp@um.gliwice.pl , tel. 32/239-12-71

W celu zgłaszania uwag prosimy wypełnić poniższy formularz:

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH*

 1. Dane Administratora Danych:Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować: 1. Pocztą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.gliwice.pl, 2. Pocztą tradycyjną na adres: Inspektor ochrony Danych, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, 3. Adres skrzynki ePUAP Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP.
 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą nr XXXVIII/1136/2010 Rady Miasta Gliwice z dnia 23 września 2010 r.
 4. Odbiorcy danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem: 1. podmiotów uprawnionych przepisami prawa, 2. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których dane osobowe są przetwarzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Okres przechowywania danych osobowych: 1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa. 2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych: Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień: wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 7. Sposoby realizacji przysługujących praw:Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować: Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować: 1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, 2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych: : Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować nieuwzględnieniem proponowanych zmian do konsultowanych projektów uchwał.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
 11. Informacje dodatkowe:Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r .

*Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

kostka 1
operator
kostka 1
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100

Dziękujemy za złożenie formularza!