DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Strategia 2040
Gminny Program Rewitalizacji
Raport o stanie miasta

plik foto id: 1400012390

Strategia 2040 / Gminny Program Rewitalizacji / Raport o stanie miasta

Strategia 2040

Strategia rozwoju miasta to podstawowy dokument zarządzania miastem – ogólny, długofalowy plan jego rozwoju. Nowa strategia rozwoju Gliwic wyznaczać będzie główne kierunki działania w perspektywie do 2040.

 Prace nad strategią Gliwice 2040 toczyły się przy szerokim zaangażowaniu mieszkańców, ekspertów i specjalistów, których efektem był projekt dokumentu zawierający wizję miasta w 2040 roku, wyznaczone cele strategiczne i bardziej szczegółowe cele operacyjne, kierunki działań samorządu oraz system wdrażania i monitorowania realizowanych działań.

Po konsultacjach społecznych projektu dokumentu, Rada Miasta Gliwice w dniu 6 października 2022 r. przyjęła Uchwałą NR XL/823/2022 do realizacji „Strategię rozwoju miasta Gliwice do roku 2040 »Gliwice 2040«”

Gminny Program Rewitalizacji

Rewitalizacja to proces, obejmujący szereg przedsięwzięć zmierzających do odnowy i rozwoju tych obszarów miasta, w których występuje nagromadzenie różnych problemów (głównie społecznych) w stopniu większym niż przeciętnie w całym mieście. Proces rewitalizacji ma służyć przede wszystkim poprawie jakości życia mieszkańców. Rewitalizacja może przyczyniać się między innymi do aktywizacji mieszkańców, uruchomienia nowych miejsc pracy, zagospodarowania miejsc i obiektów służących lokalnej społeczności, poprawy estetyki przestrzeni publicznej czy też ochrony środowiska. 

Raport o stanie miasta

Raport o stanie miasta Gliwice jest corocznym podsumowaniem z działalności Prezydenta Miasta, w szczególności przedstawiającym realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miasta i budżetu obywatelskiego oraz życia miasta, zamkniętym w pewnej strukturze statystycznej, która przedstawia dane policzalne i tym samym porównywalne z latami minionymi, a także z wybranymi miastami subregionu tj.: Bytom, Katowice, Sosnowiec i Tychy.

Aktualności:

plik foto id: 1400011979

Podsumowanie wyników warsztatów

Strategia 2040 / Gminny Program Rewitalizacji / Raport o stanie miasta

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gliwice

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowanie wyników warsztatów prowadzonych w ramach procesu partycypacji związanego z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gliwice.

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

BAILDONA

Konsultacje Społeczne, Strategia 2040 / Gminny Program Rewitalizacji / Raport o stanie miasta

Harmonogram spotkań

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

SZOBISZOWICE

Konsultacje Społeczne, Strategia 2040 / Gminny Program Rewitalizacji / Raport o stanie miasta

Harmonogram spotkań

Czytaj więcej...

Zobacz wszystkie aktualności