DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicki Budżet Obywatelski

plik foto id: 1400012245

AKTUALNOŚCI

2022-06-19

plik foto id: 1400011979

Lista zweryfikowanych wniosków GBO 2023

Gliwicki Budżet Obywatelski

Lista zweryfikowanych wniosków

Znane są już wyniki oceny wniosków złożonych w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023. W tym roku gliwiczanie zgłosili 243 projekty, w tym 13 z nich to zadania ogólnomiejskie, a 230 -  dzielnicowe. 

Na projekty wyłonione w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023 zaplanowano 8.348.000,00 zł, w tym na projekty ogólnomiejskie - 1.000.000,00 zł, a na projekty dzielnicowe - 7.348.000,00 zł. Do 17 maja 2022 r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek sprawdzali, czy możliwa jest realizacja zgłoszonych projektów pod względem m.in. zgodności z przepisami prawa, możliwości realizacji we wskazanej przez wnioskodawcę lokalizacji bądź też kwalifikacji wniosku ze względu na koszt.

Po wnikliwej ocenie wszystkich projektów pozytywnie ocenionych zostało 8 wniosków ogólnomiejskich i 127 wniosków dzielnicowych. Wśród wniosków zweryfikowanych pozytywnie znalazły się m.in. różnego rodzaju projekty aktywizujące seniorów, zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, stworzenie nowych miejsc rekreacji, ale też wiele zadań dotyczących zieleni. Wyniki oceny wraz z uzasadnieniami dostępne są na platformie www.decydujmyrazem.gliwice.pl, na stronie BIP Urzędu Miejskiego w zakładce Gliwicki Budżet Obywatelski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Mieszkańcy Gliwic mają teraz czas do 27 czerwca 2022 r., żeby złożyć ewentualne odwołanie od negatywnej oceny, przy czym w przypadku zadań dzielnicowych takie odwołanie może złożyć tylko mieszkaniec dzielnicy, której dane zadanie dotyczy. Ostateczna lista wniosków poddanych pod głosowanie będzie opublikowana do 1 sierpnia 2022 r.

Etap głosowania rozpocznie się 24 sierpnia i potrwa do 14 września 2022 r. Oddać głos będzie można zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznie na platformie partycypacyjnej www.decydujmyrazem.gliwice.pl.

 

Procedura odwoławcza

Każdy mieszkaniec Gliwic, w tym każdy wnioskodawca, może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji zamieszczonego na liście wszystkich złożonych wniosków. Odwołania można składać w terminie od 21 do 27 czerwca 2022 r. z uwzględnieniem poniższych reguł:

  • dla zadania dzielnicowego odwołanie może złożyć tylko mieszkaniec dzielnicy, której wniosek dotyczy
  • odwołanie musi zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego,
  • warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia oceny negatywnej,
  • odwołanie powinno być opatrzone dopiskiem „Gliwicki Budżet Obywatelski – odwołanie” oraz wskazywać numer wniosku, którego dotyczy.

Odwołania można składać w następujący sposób:
1. w formie papierowej:
a) w Centrum 3.0 Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych (dalej: GODS) przy ul. Zwycięstwa 1 w godzinach urzędowania lub listownie na adres GODS; o dacie złożenia wniosku w terminie decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby GODS;
b) w GODS przy ul. Jagiellońskiej 21, w godzinach urzędowania;
c) w GODS przy ul. Studziennej 6, w godzinach urzędowania;
d) w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – w Biurze Obsługi Interesantów oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania.
2. w formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePuaP/sekaP na adres skrzynki Centrum 3.0 Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych: /GODS/skrytka; odwołanie należy złożyć poprzez wybranie usługi „pismo ogólne”;
3. w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie odwołania– za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w godzinach urzędowania (za okazaniem dokumentu potwierdzającego
dane osobowe).

Odwołania zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty wpływu.

Wyniki procedury odwoławczej będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na platformie www.decydujmyrazem.gliwice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach  nie później niż 1 sierpnia 2022 r.