DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicki Budżet Obywatelski

plik foto id: 1400012245

AKTUALNOŚCI

2023-06-20

plik foto id: 1400011979

Już są !

Gliwicki Budżet Obywatelski

Lista zweryfikowanych wniosków GBO 2024

Znane są już wyniki oceny wniosków złożonych w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2024. W tym roku gliwiczanie zgłosili 274 projekty, w tym 13 z nich to zadania ogólnomiejskie, a 261 -  dzielnicowe. Na projekty wyłonione w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2024 zaplanowano 8.485.000,00 zł, w tym na projekty ogólnomiejskie - 1.000.000,00 zł, a na projekty dzielnicowe - 7.485.000,00 zł.

 

Po wnikliwej ocenie wszystkich projektów pozytywnie ocenione zostały 4 wnioski ogólnomiejskie i 140 wniosków dzielnicowych. Wyniki oceny wraz z uzasadnieniami dostępne są na platformie DecydujmyRazem!  w zakładce Gliwicki Budżet Obywatelski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Mieszkańcy Gliwic mają teraz czas do 27 czerwca 2023 r., aby złożyć ewentualne odwołanie od negatywnej oceny, przy czym w przypadku zadań dzielnicowych takie odwołanie może złożyć tylko mieszkaniec dzielnicy, której dane zadanie dotyczy. Ostateczna lista wniosków poddanych pod głosowanie będzie opublikowana do 1 sierpnia 2023 r.

Lista wszystkich złożonych wniosków do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2024.


Procedura odwoławcza od negatywnej oceny wyników

Każdy mieszkaniec Gliwic, w tym każdy wnioskodawca, może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji zamieszczonego na liście wszystkich złożonych wniosków. Odwołania można składać w terminie od 21 do 27 czerwca 2023 r. z uwzględnieniem poniższych reguł:
dla zadania dzielnicowego odwołanie może złożyć tylko mieszkaniec dzielnicy, której wniosek dotyczy
odwołanie musi zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego,
warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia oceny negatywnej,
odwołanie powinno być opatrzone dopiskiem „Gliwicki Budżet Obywatelski – odwołanie” oraz wskazywać numer wniosku, którego dotyczy.

Odwołania można składać w następujący sposób:
1. w formie papierowej:
a) w Centrum 3.0 Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych (dalej: GODS) przy ul. Zwycięstwa 1 w godzinach urzędowania lub listownie na adres GODS; o dacie złożenia wniosku w terminie decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby GODS;
b) w GODS przy ul. Jagiellońskiej 21, w godzinach urzędowania;
c) w GODS przy ul. Studziennej 6, w godzinach urzędowania;
d) w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – w Biurze Obsługi Interesantów oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania.
2. w formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePuaP/sekaP na adres skrzynki Centrum 3.0 Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych: /GODS/skrytka; odwołanie należy złożyć poprzez wybranie usługi „pismo ogólne”;
3. w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie odwołania– za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w godzinach urzędowania (za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe).

Odwołania zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty wpływu.
Wyniki procedury odwoławczej będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na platformie www.decydujmyrazem.gliwice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach  nie później niż 1 sierpnia 2023 r..