DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicki Budżet Obywatelski

plik foto id: 1400012245

Lista zweryfikowanych projektów GBO 2023

Przedstawiamy Państwu listę zweryfikowanych projektów do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Ostateczna lista wniosków skierowanych pod głosowanie będzie upubliczniona do 1 sierpnia 2022 roku.

Numer Projektu: 001

Zielona obwodnica

Typ Projektu: OGÓLNOMIEJSKI

Zasadzenie 512 drzew (lub mniej jeżeli nie ma wystarczająco dużo miejsca) wzdłuż istniejących odcinków obwodnicy (zarówno zachodniej, jak i południowej). W miarę możliwości przy równoległych do obwodnicy ścieżkach rowerowych i drogach technicznych, a nie samej obwodnicy. Proponowany gatunek do zasadzenia – klon zwyczajny.

Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: POZYTYWNA

Zobacz pełen opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Realizator:

Numer Projektu: 002

Modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: KOPERNIKA

Modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Toszeckiej w rejonie sklepu LIDL i ul. Andromedy /alei Witoszka.

Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: NEGATYWNA

Wydział Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach dysponuje gotowym projektem wraz z pozwoleniem na budowę dot. zadania: "Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Toszeckiej". W ramach tego projektu przewidziano budowę oświetlenia ulicznego na ul. Toszeckiej oraz doświetlenie wskazanego przejścia dla pieszych oświetleniem dedykowanym. Obecnie oczekuje się na pozyskanie środków zewnętrznych, a kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Zatem przejście dla pieszych na ul. Toszeckiej na wysokości al. Witoszka i Lidla zostanie doświetlone w ramach realizowanego przez Wydział Usług Komunalnych zadania: "Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Toszeckiej". Biorąc pod uwagę powyższe wniosek opiniuje się negatywnie, ponieważ zakres realizowanego zadania pokrywa się z obszarem zadania budżetu obywatelskiego, a realizacja przedmiotowego wniosku byłaby nieuzasadniona ekonomicznie oraz niezgodna z zasadą efektywnego gospodarowania środkami budżetowymi.

Zobacz pełen opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Realizator:

Numer Projektu: 003

Zajęcia nordic walking dla seniorów

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: ŁABĘDY

TREŚĆ ORYGINALNA: Projekt zakłada prowadzenie w zajęć nordic-walking dla seniorów na Przyszówce oraz zakup kijków dostępnych na czas zajęć czy opłacenie instruktora.

UZGODNIENIA Z WNIOSKODAWCĄ: Zajęcia nordic walking miałyby się odbywać raz w tygodniu w okresie maj-wrzesień, godziny popołudniowe.

Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: POZYTYWNA

Zobacz pełen opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Realizator:

Numer Projektu: 004

Miasteczko ruchu drogowego dla dzieci

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: SOŚNICA

Miasteczko ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży przy ul. Wielickiej.

Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: POZYTYWNA

Zobacz pełen opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Realizator:

Numer Projektu: 005

Łącznik pieszo-rowerowy

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: OBROŃCÓW POKOJU

Proszę o wybudowanie przejścia z kostki brukowej lub innego materiału o szerokości około 40-50 cm łączącego ul Obr.Westerplatte z ul.Jałowcową. Duża część mieszkańców z osiedla chodzi tym skrótem ale po opadach robi się tam straszne błoto. Chciałbym aby ten łącznik został utwardzony.

Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: NEGATYWNA

Istniejący przedept pomiędzy ul. Obr. Westerplatte a ul. Jałowcową przebiega przez działki 611 (działka gminna), dz. 619 i 618 (działki nienależące do gminy) obr. Szobiszowice. Nie ma możliwości budowy na terenach miejskich ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Obr. Westerplatte z ul. Jałowcową poprzez działki 611 i 617 ponieważ działki te stykają się wyłącznie punktowo – narożami. Budowa ciągu komunikacyjnego na dz. 617 (co jest przedmiotem niniejszego wniosku) wymuszałaby by konieczność przejścia przez działki 619 lub 612 (a żadna z tych działek nie jest własnością gminy) w celu dostania się na teren działki 611. Ponieważ realizacja wniosku doprowadziłaby do sytuacji nieuprawnionego korzystania przez użytkowników wnioskowanego ciągu komunikacyjnego z terenów, którymi miasto nie ma prawa dysponować wniosek opiniuje się negatywnie.

Zobacz pełen opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Realizator:

Numer Projektu: 006

Chodnik, żywopłot i drzewa

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: SIKORNIK

Budowa chodnika pomiędzy blokiem Bekasa 1-3-5-7 a targowiskiem w miejscu jak na mapie w załączniku wraz z zasadzeniem żywopłotu oddzielającego chodnik od pobliskiego parkingu oraz zasadzeniem kilku drzew w pobliżu

Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: POZYTYWNA

Wnioskowany projekt spełnia wszystkie kryteria

Zobacz pełen opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Realizator:

Numer Projektu: 007

Zieleń i bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Częstochowskiej

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: POLITECHNIKA

Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Częstochowskiej i Wiktora Gorzołki poprzez wyłączenie jednego pasa i wykonanie wysp z zielenią na skrzyżowaniu, korektę oznakowania poziomego, pionowego wg załącznika graficznego.

Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: NEGATYWNA

Ulica Częstochowska pełni ważną funkcję w układzie drogowym Miasta Gliwice z uwagi na natężenie ruchu drogowego, jakie występuje w jej ciągu. Zaproponowane zmiany w organizacji ruchu na ul. Częstochowskiej i ul. Gorzołki będą miały ogromny wpływ na codzienne funkcjonowanie mieszkańców rejonu ulic: Gorzołki, Kłodnickiej oraz Moniuszki. Konieczność zmiany pasa ruchu przez wszystkich kierujących ze środkowego pasa ruchu na początkowym odcinku ul. Częstochowskiej, na którym w normalnych warunkach (przed rozpoczęciem przebudowy ul. Piwnej i ul. Hlubka) zwykle występowało największe obciążenie ruchem pojazdów, zmniejszy przepustowość ul. Częstochowskiej. W ocenie ZDM w Gliwicach wdrożenie tak poważanych zmian w organizacji ruchu powinno poprzedzić opracowanie koncepcji przebudowy drogi przez uprawnionego projektanta drogowego, sprawdzenie przepustowości planowanego rozwiązania, przeprowadzenie konsultacji z Radą Dzielnicy, Radnymi Rady Miasta oraz zasięgnięcie opinii Komendy Miejskiej Policji. Nasadzenie drzew w środku pasa drogowego spowoduje, że oprawy oświetleniowe, które są obecnie zlokalizowane po jednej stronie ulicy nie będą zapewniały prawidłowego oświetlenia po drugiej stronie chodnika i jezdni, ponieważ bedą przysłonięte przez korony drzew. Konieczna więc będzie przebudowa oświetlenia ulicznego. Powyższe kwalifikuje zadanie jako wieloletnie.

Zobacz pełen opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Realizator:

Numer Projektu: 008

Tunel roślinny (bindaż) na skwerze przy SP nr 39

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: OBROŃCÓW POKOJU

Nasadzenie i uformowanie wierzby energetycznej (wierzby wiciowej Salix viminalis) na kształt altany i tunelu (bindażu) na działce 680, obręb Szobiszowice (centrum skweru przy Szkole podstawowej nr 39). Lokalizację przedstawia mapa w załączniku. Proponowany wymiar altany o kształcie kopuły na planie koła: średnica podstawy od 3 do 4m, wysokość w najwyższym punkcie około 2-2,5m. Altanka powinna mieć przynajmniej jedno wejście (lub więcej). Podłogę i dojście do altanki (krótką ścieżkę) utwardzamy łupkiem, by ograniczyć wydeptywanie trawy i powstawanie błota po opadach. W altance ustawiamy drewnianą ławeczkę. Proponowane wymiary tunelu (bindażu), którego sklepienie zamyka się nad istniejącą już ścieżką (o szerokości ok. 2,5m): długość około 10-15m, wysokość w najwyższym punkcie 2,5-3m. Nie dopuszcza się wycinki i usuwania już istniejących drzew, krzewów oraz innych nasadzeń.

Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: POZYTYWNA

Zobacz pełen opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Realizator:

Numer Projektu: 009

Przebudowa skrzyżowania ulicy Bojkowskiej i Gwarków stworzenie ulice Gwarków droga dwukierunkową

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: TRYNEK

Projekt polegać ma na stworzeniu ruchu dwukierunkowego na ulicy Gwarków po całej jej długości od ulicy Bojkowskiej do ronda Gwarków oraz przebudowa skrzyżowania ulicy Bojkowskiej i Gwarków. Na ulicy Bojkowskiej należało by wyznaczyć pas do lewoskrętu, na ulicy Gwarków pas do jazdy w prawo, pas do jazdy w lewo oraz pas do jazdy w przeciwnym kierunku (3 pasy trzeba by było wybudować dodatkowy pas na długości np. 15 metrów od skrzyżowania) w razie braku wystarczająco miejsca na dobudowanie trzeciego pasa ruchu stworzyć z ulicy Gwarków nakaz jazdy w prawo w ulice Bojkowską.

Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: NEGATYWNA

W 2021 r. Zarząd Dróg Miejskich podpisał z inwestorem prywatnym porozumienie w zakresie realizacji na koszt przedmiotowego inwestora rozbudowy skrzyżowania ul. Bojkowskiej z ul. Gwarków w ramach zapewnienia skomunikowania inwestycji niedrogowej. Wprowadzenie ruchu dwukierunkowego w ciągu całego odcinka ul. Gwarków może spowodować znaczny wzrost natężenia ruchu kołowego na przedmiotowej drodze (utworzenie alternatywy do przejazdu ul. Pszczyńską); wywołać istotne zakłócenia ruchu w obszarze oddziaływania skrzyżowania ul. Bojkowskiej i ul. Pszczyńskiej; pogłębić problem ograniczonej widoczności na wyjazdach z istniejących garaży. W ocenie ZDM w Gliwicach wdrożenie tak poważanych zmian w organizacji ruchu powinno poprzedzić opracowanie koncepcji przebudowy drogi przez uprawnionego projektanta drogowego, sprawdzenie przepustowości planowanego rozwiązania, przeprowadzenie konsultacji z Radą Dzielnicy, Radnymi Rady Miasta oraz zasięgnięcie opinii Komendy Miejskiej Policji. Powyższe kwalifikuje zadanie jako wieloletnie.

Zobacz pełen opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Realizator:

Numer Projektu: 010

Doposażenie i modernizacja placu zabaw między ul Klonową i ul Ceglarską - przyłączony do wniosku nr 192

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: LIGOTA ZABRSKA

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz jakości urządzeń poprzez doposażenie istniejącego placu zabaw, a konkretnie zakup i wymianę mocno już zużytych elementów, huśtawek, zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, bujaka itp. elementów oraz dwóch kolejnych ławek z oparciami. Plac wymaga również zmiany układu elementów, aby mógł zostać wyposażony również w nowe urządzenia. Pożądana byłaby także jeśli wystarczyłoby środków dedykowana dla takich przestrzeni gumowa nawierzchnia. Plac jest zlokalizowany na skwerze między ul. Klonową i ul. Ceglarską. Znajduje się pod opieką Miasta Gliwice.

Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: POZYTYWNA

Połączone wnioski nr 192 + 10. Przewodni 192

Zobacz pełen opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Realizator:

Numer Projektu: 011

Montaż oświetlenia przy schodach pomiędzy ulicami Poznańską a Sikorskiego

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: SOŚNICA

Montaż oświetlenia przy schodach, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo Mieszkańców, którzy korzystają z tej drogi. Wieczorami w tym miejscu jest ciemno przez co mieszkańcy boją się o swoje życie.

Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: POZYTYWNA

Zobacz pełen opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: TAK

Realizator: Wydział Usług Komunalnych

Numer Projektu: 012

Oświetlenie zjazdu przy ulicy Daszyńskiego 81-83

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: WÓJTOWA WIEŚ

Projekt zakłada oświetlenie zjazdu przy ulicy Daszyńskiego 81-83 znajdującego się na terenie miejskim w obrębie: Nowe Miasto, działka nr 1767 poprzez postawienie latarni dwumasztowych na pobliskim pasie zieleni znajdującym się na działce nr 1768, 933 obręb: Nowe Miasto.

Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: POZYTYWNA

Oświetlenie zjazdu przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 81-83 przyczyni się do podwyższenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców poruszających się na wskazanym terenie i jest możliwe do zrealizowania w ciagu jednego roku budżetowego.

Zobacz pełen opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Realizator:

Numer Projektu: 013

Oświetlenie uliczne wzdłuż ulicy Jeziornej

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: BOJKÓW

Montaż ledowego oświetlenia ulicznego wzdłuż całej ulicy Jeziornej

Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: NEGATYWNA

Przedmiotowe zadanie jest zadaniem niewykonalnym technicznie oraz zadaniem wieloletnim niemożliwym do zrealizowania w jednym roku budżetowym.

Zobacz pełen opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Realizator:

Numer Projektu: 014

Bieżnia tartanowa na stadionie

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: WILCZE GARDŁO

Wykonanie bieżni tartanowej z wydzielonym torami do biegania

Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: NEGATYWNA

Szacunkowy koszt inwestycji wynosi ok. 1 mln zł, co znacznie przekracza kwotę przyznaną dla projektu dzielnicowego.

Zobacz pełen opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Realizator:

Numer Projektu: 015

Ścieżka rowerowa

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: SIKORNIK

Przedłużenie ścieżki rowerowej przy ul. Kosów tak, żeby połączyła się z al. Sikornik

Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: NEGATYWNA

Realizacja przedmiotowego odcinka ścieżki rowerowej była już przedmiotem analiz jednostek miejskich. Zlecono opracowanie kilku koncepcji rozwiązań. Koszt wariantu akceptowalnego przez ZDM w Gliwicach wynosił 2 107 000,00 zł (wycena na etapie koncepcji po cenach z 2020 r.). Wymaga on opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę (zadanie wieloletnie). Z uwagi na sprzeciw części mieszkańców, brak jednoznacznego stanowiska Rady Dzielnicy Sikornik i wysokie koszty inwestycji, Miasto Gliwice odstąpiło od realizacji zadania. Ocena negatywna wynika z wieloletniego okresu realizacji zadania oraz przekroczenia kwoty przeznaczonej na dzielnicę.

Zobacz pełen opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Realizator:

Numer Projektu: 016

Rewitalizacja Parku Starokozielskiego

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: WOJSKA POLSKIEGO

Rewitalizacja terenów zielonych w Parku Starokozielskim Projekt w I Etapie obejmuje: 1. Inwentaryzację zieleni niskiej (trawniki) pod kątem ustalenia obszarów zdegradowanych i wymagających prac renowacyjnych oraz kompleksowy projekt rewitalizacji zieleni w Parku Starokozielskim 2. miejscowe wyrównanie nawierzchni poprzez uwałowanie istniejącej warstwy i uzupełnienie/nawiezienie warstwy humusu 3. wykonanie nasadzeń zieleni niskiej w odnawianych obszarach trawników z wykorzystaniem gatunków przystosowanych do wegetacji na stanowiskach zacienionych i wilgotnych 4. renowacja terenu w miejscu zlikwidowanego placu zabaw dla dzieci, poprzez uzupełnienie warstwy humusu (obecnie w miejscu placu zabaw występuje nawierzchnia piaszczysta), nasadzenie zieleni niskiej (trawniki) oraz krzewów ozdobnych 5. rezygnację z umieszczania nowych elementów infrastruktury „sportowo-rozrywkowej” (siłownia, rozbudowa placu zabaw, place do gier itp.) w obszarze Parku Starokozielskiego 6. zmianę zasad pielęgnacji zieleni w Parku oraz utrzymania zimowego chodników, przez - ograniczenie zabiegów polegających na koszeniu trawników do dwóch w roku oraz rezygnację ze stosowania ciężkiego sprzętu (transport, kosiarki samobieżne) do tych prac - rezygnację z posypywania alejek środkami chemicznymi w okresie zimowym (ograniczenie do odśnieżania i umiarkowanego posypywania piaskiem).

Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: POZYTYWNA

Zobacz pełen opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Realizator:

Numer Projektu: 017

Remont ulicy Strażackiej i ulicy Wakacyjnej - przyłączono do wniosku nr 36

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: CZECHOWICE

Naprawa zniszczonej ulicy Strażackiej i utwardzenie części ulicy Wakacyjnej. ( części której właścicielem jest miasto Gliwice ) Ważne dla mieszkańców tej części osiedla jest oprócz naprawy czy utwardzenia jezdni wykonanie garbów lub innych podobnych utrudnień ograniczających prędkość jadących tam pojazdów.
UZGODNIENIA Z WNIOSKODAWCĄ:
Wnioskodawca zrezygnował z części projektu, czyli remontu ulicy Wakacyjnej.

Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: NEGATYWNA

Wycena zadania według cen jednostkowych obowiązujących na dzień dzisiejszy (bez uwzględnienia dalszego wzrostu cen) na kwotę 321 000,00 zł brutto przekracza kwotę przyznaną dzielnicy Czechowice (162 000,00 zł). Dodatkowo, zgodnie z pozyskanymi informacjami od gestorów sieci, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. planuje rozbudowę sieci gazowej w ulicy Strażackiej. Zasadnym więc jest, aby remont drogi został wykonany dopiero po realizacji inwestycji związanej z rozbudową sieci gazowej.

Zobacz pełen opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Realizator:

Numer Projektu: 018

Rowerowa starówka

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: ŚRÓDMIEŚCIE

Wdrożenie następujących zmian w obrębie starówki: 1. kontraruch (lub kontrapas) na ul. Zwycięstwa wraz ze zmianą sposobu parkowania z skośnego na równoległe 2. kontraruch na ul. Bankowej 3. kontraruch na ul. Krupniczej 4. kontraruch na ul. Kaczyniec 5. 2 * 2 stojaki rowerowe na ul. Plebańskiej 6. 2 * 2 stojaki rowerowe na ul. Raciborskiej 7. dostosowanie pieszego fragmentu ul. Średniej do ruchu rowerowego

Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: NEGATYWNA

W 2023 roku planowane jest dalsze ograniczenie ruchu na Starówce w zakresie ulic Bankowej, Krupniczej i Kaczyniec. Wraz z ograniczeniem ruchu wprowadzana jest możliwość poruszania się rowerem w obu kierunkach. Wyznaczenie kontraruchu rowerowego w ciągu ul. Zwycięstwa opiniuje się negatywnie z uwagi na konieczność zmniejszenia liczby miejsc postojowych oraz możliwości pogorszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności na skrzyżowaniu ul. Dolnych Wałów i Zwycięstwa. Montaż stojaków w ciągu ul. Plebańskiej i ul. Raciborskiej opiniuje się negatywnie z uwagi na ograniczoną przestrzeń ww. ulic. W ciągu omawianych ulic powstaje najwięcej ogródków kawiarnianych i montaż stałych stojaków może ograniczyć ich funkcjonowanie, natomiast w okresie zimowym stojaki stałyby na jezdni i stanowiły zagrożenie dla sporadycznego ruchu pojazdów. W ciągu odcinka ul. Średniej od ul. Dolnych Wałów do Pl. Inwalidów nie można dopuścić ruchu rowerów z uwagi na szerokość chodnika (wynosi ok. 2m) na całej długości budynku Plac Inwalidów 20.

Zobacz pełen opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Realizator:

Numer Projektu: 019

Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej

Typ Projektu: OGÓLNOMIEJSKI

Aby władze Miasta Gliwice przewidziały pomieszczenie wraz z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi oraz antenami do użytkowania przez krótkofalowców z całego świata oraz m.in. krótkofalowców zrzeszonych w Klubie Sportów Łączności LOK SP9KAG https://sp9kag.pzk.pl/ https://www.qrz.com/db/SP9KAG Studenckiego Klubu Krótkofalowców przy Politechnice Śląskiej SP9PDF https://sp9pdf.polsl.pl/ i Oddziale Terenowym OT50 w Gliwicach Polskiego Związku Krótkofalowców https://pzk.ovh w nieużywanym budynku przy Radiostacji Gliwice ul. Tarnogórska 131, który jest przewidziany do planowej modernizacji istniejącego kompleksu zabudowań i nadanie im nowych funkcji użytkowych. Sugerujemy, aby przewidzieć w fazie projektowania budynków i ich modernizacji samodzielny lokal z aneksem kuchennym i sanitarnym dla amatorskiej radiostacji krótkofalowej gdzie byłyby zainstalowane urządzenia nadawczo-odbiorcze, i inne pomocnicze urządzenia np. komputery, przełączniki antenowe, instalacja antenowa itp. oraz anteny nad dachem budynku. Pomieszczenie radiostacji proponowałbym o powierzchni ok 12 m² (bez aneksów) w trzecim budynku projektowanego aparthotelu dla turystów na ostatniej kondygnacji lub odpowiednio przystosowanym poddaszu. Chcę, aby powstało małe studio Radiowo Telewizyjne z reżyserką, aby można było nadawać audycje w internecie i na falach amatorskich. Proponuję utworzenie wystawy sprzętu radiotelekomunikacyjnego- nadajników ( odbiorników radiokomunikacyjnych i radiowych) oraz wystawę historii krótkofalarstwa na ziemi gliwickiej. Proponuję utworzenie warsztaty elektroniczny i radiokomunikacji, gdzie by były prowadzone warsztaty elektroniczne i radiokomunikacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pomysł i realizacja projektu radiostacji krótkofalowej, która zostałaby udostępniona dla przyjezdnych krótkofalowców z całego świata spowoduje niespotykaną promocję Miasta Gliwice i Muzeum Gliwice na całym świecie. Będzie to miało także pozytywny aspekt ekonomiczny. Będzie liczniejsza ilość zwiedzających Muzeum Gliwice, Radiostację Gliwice i nasze miasto. Goście krótkofalowcy z całego świata, którzy dowiedzą się o możliwości pracy z amatorskiej stacji krótkofalowej w obiekcie tak słynnym skorzystają z infrastruktury aparthotelu. Moim zdaniem byłaby to fajne połączenie historii z współczesnością oraz wspaniała promocja Miasta Gliwice i Muzeum Gliwice.

Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: NEGATYWNA

Trwające od kilku lat prace koncepcyjno-projektowe są obecnie bardzo zaawansowane. Aparthotel, który ma powstać w jednym z budynków znajdujących się na terenie Radiostacji jest częścią całego kompleksu i na tym etapie prac nie ma możliwości wprowadzenia zmian w opracowanej dokumentacji. Ponadto wprowadzenie tego komponentu zaburzyłoby historyczny kontekst – Radiostacja nie jest muzeum poświęconym szeroko pojętym mediom i komunikacji i nie miała nigdy nic wspólnego z radiofonią amatorską. W kompleksie Radiostacji Gliwice ma powstać nowoczesne, unikatowe w skali kraju i Europy centrum edukacyjno-muzealno-badawcze poświęcone wydarzeniom historycznym jakie rozegrały się w tym miejscu w 1939 r., a w tym kontekście przede wszystkim roli mediów i dezinformacji z ich wykorzystaniem. Ponad to ze względu na brak możliwości określenia kiedy rozpoczną się właściwe prace modernizacyjne, realizacja przedmiotowego wniosku nie jest możliwa do wykonania w roku budżetowym 2023.

Zobacz pełen opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Realizator:

Numer Projektu: 020

Siatkówka plażowa w Starych Gliwicach

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: STARE GLIWICE

Projekt polega na wybudowaniu pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę siatkową plażową o wymiarach 16 x 8 m z każdej strony wolne strefy o co najmniej 3 m szerokości. Podłoże boiska wypełnione drobnoziarnistym piaskiem pozbawiony wszelkiego rodzaju kamieni i innych drobnych przedmiotów. Warstwa sypkiego piasku powinna mieć co najmniej 40 cm głębokości. Boisko powinno być wyposażone w komplet słupków siatkarskich, siatkę do gry, dwie antenki, komplet linii boiskowych, sprzęt do równania boiska, dwie ławeczki dla zawodników, dwie piłki do gry plażowej. stanowisko sędziowskie. Boisko winno być oświetlone minimum dwoma lampami. W miarę posiadanych środków teren boiska powinien być ogrodzony siatką osadzoną na masztach tak zwanymi piłko chwytami. Wzdłuż jednego dłuższego boku budowa alejki o szerokości 1m z zamontowanymi ławeczkami dla zawodników.

Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: NEGATYWNA

Brak wolnej przestrzeni do realizacji wnioskowanej inwestycji. Przyległa działka nr 285/27, obręb Stare Gliwice, należy do Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zobacz pełen opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Realizator: