DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicki Budżet Obywatelski

plik foto id: 1400012245

Poradnik Wnioskodawcy

Czym jest Gliwicki Budżet Obywatelski (GBO)?

To procedura, która pozwala mieszkańcom aktywnie włączyć się w kształtowanie miasta, w rozwój
dzielnic. Mogą to zrobić na kilka sposobów:

 • zgłaszając wniosek z własnym pomysłem;
 • udzielając poparcia osobie przygotowującej wniosek ogólnomiejski;
 • pomagając promować wniosek, którego realizację uważają za ważną;
 • w końcu – biorąc udział w głosowaniu.

Ile pieniędzy przewidziano na realizację GBO 2025?

Suma środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego
2024 wynosi 8 484 000 zł.

Jak zostaną rozdzielone środki w ramach GBO 2025?

Na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 przewidziano:

 • 1.000.000,00 zł na projekty ogólnomiejskie,
 • 7 484 000 zł na projekty dzielnicowe.

Podział środków dla poszczególnych dzielnic wygląda następująco:

 • BAILDONA:  381 000
 • BOJKÓW: 227 000
 • BRZEZINKA: 215 000
 • CZECHOWICE: 167 000
 • KOPERNIKA: 402 000
 • LIGOTA ZABRSKA: 200 000
 • ŁABĘDY: 535 000
 • OBROŃCÓW POKOJU: 285 000
 • OSTROPA: 231 000
 • POLITECHNIKA: 251 000
 • SIKORNIK: 473 000
 • SOŚNICA: 601 000
 • STARE GLIWICE: 319 000
 • SZOBISZOWICE: 470 000
 • ŚRÓDMIEŚCIE: 503 000
 • TRYNEK: 566 000
 • WILCZE GARDŁO: 173 000
 • WOJSKA POLSKIEGO: 460 000
 • WÓJTOWA WIEŚ: 301 000
 • ZATORZE: 470 000
 • ŻERNIKI: 254 000

Razem na projekty dzielnicowe 7 484 000,00

Kto może zgłosić projekt?

Każdy mieszkaniec Gliwic może zgłosić projekt. Należy jednak pamiętać, że:

 • do złożenia wniosku, który dotyczy projektu dzielnicowego, uprawniony jest tylko mieszkaniec dzielnicy, której wniosek dotyczy;
 • do złożenia wniosku, który dotyczy projektu ogólnomiejskiego, uprawniony jest każdy mieszkaniec Gliwic.

Ile projektów mogę zgłosić?

Możesz zgłosić maksymalnie dwa projekty, w tym jeden ogólnomiejski i jeden dzielnicowy. Jeżeli wnioskodawca zgłosi więcej niż jeden projekt ogólnomiejski lub dzielnicowy, do rozpatrzenia kierowany będzie ten, który wpłynie do Centrum 3.0 jako pierwszy.

Czy mogę zgłosić projekt dzielnicowy dotyczący dzielnicy, w której nie mieszkam?

Nie. Projekt dzielnicowy może zgłosić tylko mieszkaniec dzielnicy, której projekt dotyczy.

Czy mogę zgłosić projekt jeśli jestem osobą niezameldowaną w Gliwicach?

Tak. Należy jednak pamiętać, że taki wnioskodawca musi mieszkać w Gliwicach, co oświadcza w składanym wniosku, podając jednocześnie adres zamieszkania.

Czy projekt może zostać zgłoszony wspólnie, przez dwie lub więcej osób?

Nie. Tylko jedna osoba może być wnioskodawcą. W przypadku projektów ogólnomiejskich pozostałe osoby mogą udzielić poparcia dla projektu na specjalnym formularzu. Zarówno w zadaniach ogólnomiejskich, jak i dzielnicowych, pozostałe osoby mogą włączyć się w promocję projektu na etapie głosowania.

Czy Rady Dzielnic mogą angażować się w proces pisania wniosków?

Członkowie Rad Dzielnic mogą być Wnioskodawcami, jednak sama Rada Dzielnicy nie może występować w roli Wnioskodawcy.

 • Projekt musi zgłosić mieszkaniec Gliwic, a w przypadku projektów dzielnicowych – mieszkaniec tej dzielnicy.
 • Rady Dzielnic mogą angażować się w proces zgłaszania wniosków, promując ten proces, zapraszając mieszkańców zainteresowanych zgłoszeniem projektu na konsultacje itd.
 • Pomysł zawsze dobrze omówić w szerszym gronie, spotkanie z członkiem Rady Dzielnicy może być bardzo dobrym pomysłem dla Wnioskodawcy, który uzyska w ten sposób wsparcie osób zaangażowanych w życie dzielnicy.

Czy stowarzyszenie lub fundacja może zgłosić projekt, który chciałaby zrealizować?

Nie. Projekty mogą zgłaszać tylko mieszkańcy Gliwic – osoby fizyczne.

Czy muszę zdobyć poparcie dla projektu?

Przy zgłaszaniu projektu dzielnicowego nie trzeba zdobywać poparcia dla wniosku. Przy zgłaszaniu projektu ogólnomiejskiego do wniosku należy dołączyć listę poparcia z podpisami 150 mieszkańców.

Poparcie może być udzielane także drogą elektroniczną za pomocą specjalnego formularza online. Mieszkańcy mogą popierać na tym etapie dowolną liczbę projektów ogólnomiejskich.

Formularze papierowe i elektroniczne są dostępne na stronie www.decydujmyrazem.gliwice.pl

Czym jest projekt dzielnicowy?

Jest to zadanie przypisane jednoznacznie do dzielnicy. Pod pojęciem dzielnicy należy rozumieć jednostkę pomocniczą miasta Gliwice, utworzoną na mocy uchwały Rady Miasta (a nie nazwy zwyczajowe). Nazwę i obszar jednostki pomocniczej można sprawdzać pod adresem https://bip.gliwice.eu/wyszukiwarkaDzielnic

Dla takiego projektu nie jest wymagana lista poparcia.

Czym jest projekt ogólnomiejski?

To zadanie, które dotyczy obszaru więcej niż jednej dzielnicy lub działania w nim opisane są skierowane do ogółu mieszkańców. Do wniosku na projekt ogólnomiejski musi zostać dołączona lista z podpisami co najmniej 150 mieszkańców Gliwic popierających projekt.

Jakie kryteria powinien spełniać mój projekt?

Wachlarz zadań możliwych do realizacji jest niezmiernie szeroki. Należy jednak pamiętać
o podstawowych zasadach:

 • realizacja projektów musi odpowiadać na zidentyfikowane potrzeby społeczne, mieścić się w kompetencjach samorządu miasta Gliwice i być możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego,
 • projekty o charakterze inwestycyjnym i remontowym muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością miasta Gliwice i pozostających w jego władaniu,
 • projekty muszą być możliwe do realizacji zgodnie z przepisami prawa odnoszącymi się do merytorycznego zakresu projektu oraz z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami budżetowymi,
 • projekty po realizacji nie powinny generować kosztów niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości proponowanego zadania, np. dla zadań dotyczących monitoringu miejskiego koszty funkcjonowania w kolejnych latach są wysokie, jednostka weryfikująca wniosek sprawdzi więc nie tylko koszt samej realizacji, ale i możliwość finansowania w kolejnych latach.
 • projekty muszą być wykonalne technicznie, a za wykonalne technicznie uznaje się projekty, których realizacja w założonym terminie jest możliwa, biorąc pod uwagę dostępność rzeczową i organizacyjną zasobów oraz możliwość przeprowadzenia niezbędnych procedur,
 • w przypadku tzw. projektów miękkich (np. warsztatów, spotkań, różnego rodzaju zajęć sportowych, kulturalnych czy edukacyjnych) warto zaproponować w opisie projektu na formularzu wniosku grupę docelową, liczbę uczestników, sugerowany czas realizacji, liczbę i częstotliwość warsztatów, spotkań czy zajęć. W związku z upowszechnianiem w ramach GBO sfery życia lokalnego, projekty miękkie powinny być realizowane na terenie Gliwic.

Na co uważać przy zgłaszaniu projektów?

Nie należy wskazywać realizatora projektu (np. konkretnej firmy), producenta określonych materiałów czy dostawców. Zostaną oni wyłonieni na etapie realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi stosowanymi w mieście Gliwice. W opisie projektu nie należy podawać danych osobowych osób prywatnych. Nie należy używać znaków towarowych zastrzeżonych. Warto pomyśleć o osobach ze specjalnymi potrzebami. Zgodnie z przepisami projekty zgłaszane do GBO powinny uwzględniać zasady uniwersalnego projektowania. Co to oznacza? Efekty zadań powinny być dostępne dla wszystkich na równych prawach lub w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji oraz nie wykluczając określonych grup społecznych. Dostępność projektów jest bardzo ważnym kryterium.

Co oznacza uniwersalne projektowanie?

Warto pomyśleć o osobach ze specjalnymi potrzebami (np. osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze). Zgodnie z przepisami projekty zgłaszane do GBO powinny uwzględniać zasady uniwersalnego projektowania. Co to oznacza? Efekty zadań powinny być dostępne dla wszystkich na równych prawach lub w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji oraz nie wykluczając określonych grup społecznych. Dostępność projektów jest bardzo ważnym kryterium.

Co oznacza kryterium ogólnodostępności?

Zadania powinny być też ogólnodostępne. Oznacza to możliwość korzystania z efektów projektów przez wszystkich zainteresowanych mieszkańców, a w przypadku projektów o ograniczonej liczbie uczestników – konieczność przeprowadzenia otwartej rekrutacji z wykorzystaniem ogólnodostępnych kanałów informacyjnych. We wniosku należy opisać, w jaki sposób to kryterium zostanie spełnione. Ogólnodostępność nie oznacza, że np. nie ma możliwości realizacji zadania na terenie szkoły. To nadal jest możliwe, ale dyrektor powinien potwierdzić, że z efektów zadania będą mogli korzystać także inni mieszkańcy. Myśląc o takim zadaniu warto więc wcześniej porozmawiać z zarządzającym danym terenem i uzyskać oświadczenie o możliwości spełnienia warunku ogólnodostępności. Na stronie www.decydujmyrazem.gliwice.pl zamieszczono pomocniczy druk takiego oświadczenia.

Czym się różni projekt inwestycyjny od nieinwestycyjnego?

Projekty inwestycyjne to te związane z remontem, budową lub przebudową wszelkiej infrastruktury. Ich efekty są trwałe. Projekty o charakterze inwestycyjnym i remontowym muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością miasta Gliwice i pozostających w jego władaniu.

Projekty nieinwestycyjne dotyczą np. organizacji wydarzeń, animacji społecznej, organizacji czasu wolnego.

Skąd mam wiedzieć, czy dany teren jest własnością miasta?

Interaktywna mapa MSIP: https://msip.gliwice.eu/ pozwala na szybkie sprawdzenie potencjalnie odpowiedniej lokalizacji pod realizację projektów zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Ostatecznej weryfikacji wskazanej lokalizacji dokona jednostka oceniająca projekt.

Czy wniosek można złożyć w dowolnej formie?

Nie. Wniosek należy złożyć na specjalnym formularzu.

Gdzie pobrać formularz wniosku?

Formularze wniosku i listy poparcia do pobrania i wydruku będą dostępne od 22 lutego 2024 roku na stronach internetowych: decydujmyrazem.gliwice.pl oraz bip.gliwice.eu w zakładce „Gliwicki Budżet Obywatelski”.

W formie papierowej będą dostępne od 22 lutego 2024 r. w lokalach GODS przy: ul. Zwycięstwa 1, ul. Jagiellońskiej 21 i ul. Studziennej 6 oraz w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – w Biurze Obsługi Interesantów oraz w filii Urzędu Miejskiego przyul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania.

Ile mam czasu na złożenie wniosku?

Wnioski można składać w terminie od 22 lutego do 14 marca 2024 r. Wnioski zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane!

Jak złożyć wniosek?

Można to zrobić na kilka sposobów:

 • za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego w serwisie „DecydujMY razem":
  www.decydujmyrazem.gliwice.pl,
 • w formie papierowej w siedzibach Centrum 3.0 przy ul. Zwycięstwa 1, Studziennej 6, Jagiellońskiej 21, w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – w Biurze Obsługi Interesantów oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania,
 • listownie na adres Centrum 3.0. O dacie złożenia wniosku w terminie decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby Centrum 3.0,
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrzynki Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych: /GCOP/SkrytkaESP.

Czy w formularzu wniosku muszę podać swój numer telefonu i e-mail?

W przypadku składania wniosku z użyciem formularza online – podanie adresu e-mail jest wymagane. We wszystkich przypadkach warto podać numer kontaktowy i e-mail. Będzie on wykorzystany tylko przez jednostki oceniające wnioski w celu szybkiego kontaktu z wnioskodawcą.

Czy inni mieszkańcy mogą się ze mną skontaktować w sprawie wniosku, który zgłosiłem?

Dane osobowe Wnioskodawcy nie będą upublicznione – chyba że jasno wyrazi na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu wniosku. Dane te będą udostępniane na wniosek
zainteresowanych.

Co się stanie, jeśli ktoś zgłosi dokładnie taki sam pomysł jak mój?

W takiej sytuacji jednostka dokonująca oceny projektu zaproponuje połączenie projektów.

Czy muszę określić szacunkowy koszt zgłaszanego projektu?

Nie jest to obowiązkowe, ale dokonanie takiej wstępnej kalkulacji może być pomocne dla oceniających wniosek. Należy ją zawrzeć w polu „Opis projektu”. O ostatecznej wycenie realizacji projektu decyduje jednostka oceniająca wniosek.

Zgłosiłem wniosek. Co dalej?

Wszystkie wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. W razie uzasadnionych wątpliwości wydział/jednostka weryfikująca wniosek może zażądać od wnioskodawcy składającego dokumenty w formie elektronicznej doręczenia oryginału wniosku lub listy poparcia; brak doręczenia oryginału na wezwanie w ciągu 7 dni będzie jednoznaczny z odrzuceniem wniosku z powodu braków formalnych.

Kiedy dowiem się, jak został oceniony mój wniosek?

 • Do 20 czerwca 2024 r. wyniki oceny zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz serwisie "DecydujMY razem".
 • Odwołania od negatywnego wyniku weryfikacji wniosku będzie można składać w terminie od 21 do 27 czerwca 2024 r.
 • Wykazy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie, zostaną opublikowane do 9 sierpnia 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz serwisie „Decydujmy razem".

Jak odwołać się od negatywnej oceny wniosków ?

Każdy mieszkaniec Gliwic, w tym każdy wnioskodawca, może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji zamieszczonego na liście wszystkich złożonych wniosków. Odwołania można składać w terminie od 21 do 27 czerwca 2024 r. z uwzględnieniem poniższych reguł:

 • dla zadania dzielnicowego odwołanie może złożyć tylko mieszkaniec dzielnicy, której wniosek dotyczy
 • odwołanie musi zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego,
 • warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia oceny negatywnej,
 • odwołanie powinno być opatrzone dopiskiem „Gliwicki Budżet Obywatelski – odwołanie” oraz wskazywać numer wniosku, którego dotyczy.

Odwołania można składać w następujący sposób:
1. w formie papierowej:
    a) w Centrum 3.0 Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych (dalej: GODS) przy ul. Zwycięstwa 1 w godzinach urzędowania lub listownie na adres GODS; o dacie złożenia wniosku w terminie decyduje data   jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby GODS;
    b) w GODS przy ul. Jagiellońskiej 21, w godzinach urzędowania;
    c) w GODS przy ul. Studziennej 6, w godzinach urzędowania;
    d) w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – w Biurze Obsługi Interesantów oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania.
2. w formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePuaP/sekaP na adres skrzynki Centrum 3.0 Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych: /GODS/skrytka; odwołanie należy złożyć poprzez wybranie usługi „pismo ogólne”;
3. w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie odwołania– za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w godzinach urzędowania (za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe).

Kiedy głosowanie?

Głosowanie w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego będzie trwało od 27 sierpnia do 19 września. Uprawniony do oddania głosu będzie każdy mieszkaniec Gliwic.

Gdzie uzyskać pomoc odnośnie pisania i składania wniosków?

 • Pracownicy Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych służą pomocą i wsparciem na każdym etapie procesu GBO.
 • Kontakt jest możliwy w siedzibach Centrum 3.0 (ul. Jagiellońska 21, Studzienna 6, Zwycięstwa 1), telefonicznie 32 238 24 55, 882 745 508 lub poprzez e-mail: gbo@gods.gliwice.eu
 • Planowane są spotkania i wydarzenia, które mają pomóc twórcom projektów w stworzeniu wniosku, a w przypadku dodatkowych pytań – rozwianiu wszystkich wątpliwości dotyczących przygotowania i realizacji projektów.

 

Zapraszamy do śledzenia profilu Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego na Facebooku, gdzie są publikowane informacje o terminach i miejscach spotkań.

Poradnik do pobrania w wersji PDF>